l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
" เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557 "
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
มอบทุนนักเรียนยากจนและทุนบุตรสมาชิก
มอบทุนนักเรียนยากจนและทุนบุตรสมาชิก
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนหน่วยงานที่คัดเลือกนักเรียนยากจนและด้อยโอ
19 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 24 ] คน    
เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558 และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558
19 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 8 ] คน    
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชก
19 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 7 ] คน    
ผู้ตรวจสอบเข้าร่วมอบรม
ผู้ตรวจสอบเข้าร่วมอบรม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด พิจารณาเห็นชอบให้ นายกิตต
19 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 9 ] คน    
ร่วมประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการ ประจำปี 2557
ร่วมประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการ ประจำปี 2557
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในฐานะเป็
19 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 5 ] คน    
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหน่วย สรรหา กรรมการดำเนินการ ในหน่วยสรรหาที่ 1
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 156 ] คน    
รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ  แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง
รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัครวันที่ 15 - 19 กันยายน 2556 (ในวัน และเวลาทำการ)
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 101 ] คน    
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัคร วันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 (ในวันและเวลาทำการ)
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 95 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [198] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [298] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [373] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [510] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [539] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [622] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [898] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [910] 04 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [10] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [128] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [224] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [287] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [383] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [463] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [499] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [506] 15 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [8] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [113] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [206] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [289] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [374] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [454] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [466] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [504] 15 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 3872 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1443 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1423 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1579 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1440 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2064 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 1294 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 624 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 593 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 1200 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 2062 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 1283 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2738 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1746 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรั พยแหงประเทศไทย(สส.ชสอ.) [ 18 ] 15 ก.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 12 ] 15 ก.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 11 ] 15 ก.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 811 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1412 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1417 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 1267 ] 01 เม.ย. 2556
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 4 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 96 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 182 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 282 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 350 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 412 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 478 ] 13 ม.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 651 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 655 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 582 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 677 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 869 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 792 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 831 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 40 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 33 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 32 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 36 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 86 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 173 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 115 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 368 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 364 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 469 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 382 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 404 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 462 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 430 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
[ ผู้อ่าน 123 คน]
 วันที่  15 ส.ค. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 431 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  15 ก.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 162 คน]
 วันที่  08 ส.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 87 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 211 คน ] 
วันที่  10 มิ.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 346 คน ] 
วันที่  07 พ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 388 คน ] 
วันที่  27 มี.ค. 2557
 
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 20 ก.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 26 คน

นาย สุพจน์  ธงชัย
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุภาพร  ผาเลิศ
บำนาญ อ.บึงสามัคคี

    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุรินทร์  พรหมมณี
ร.ร.บ้านคลองเตย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พิศมัย  แก้วเจริญผล
ร.ร.อนุบาลคลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุทัน  เนยมา
ร.ร.บ้านไพรสวรรค์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปัญญา  ภาษาทอง
เขตพื้นที่ 2


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สนิท  วาวตะคุ
บำนาญ อ.คลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วสันต์  ถนอมภักดี
ร.ร.บ้านส่องตาแล


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุมาลี  พวงทอง
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บูรพา  พรหมเจียม
สำนักงาน สพม.กพ.41


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญส่ง  สีนากสุก
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กำไร  อินทยะ
ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ปาริชาติ  แสนสมบัติ
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
หน่วยกลางหักสหกรณ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย กฤษณ์  หมีทอง
ร.ร.บ้านเกาะฝ้าย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กฤษณา  ทิมสี
ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. พิกุล  กมลดิลก
ร.ร.บ้านคลองแขยงวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. รำเพย  บุตร์ดาเลิศ
ร.ร.ระหานวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

ส.อ. ปริเยศ  จันทะโก
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นัดดา  รอดนิล
หน่วยกลางสมาชิกสมทบ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปรียา  ศรีงาม
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประสาน  วิจิตรุจนพันธุ์
สมทบ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มณี  นุชวงษ์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. พิมพันธุ์  ตัณศลารักษ์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พรหมมินทร์  ทับปะระ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สังวาลย์  สงชัย
สมทบ อ.ลานกระบือ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 22 Today
»   เมื่อวานนี้ 425 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2233 Week
»   เดือนนี้ 7008 Month
»   ปีนี้ 81415 Year
»   รวมทั้งหมด 81415 Total
Record: 669 (28.07.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com