l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
" มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู "
     
   
 
     
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ได้ทีมติว่าจ้างช่างจากกรมทาง เข้าจัดระเบียบในการตีเส้นจรา
11 เม.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 46 ] คน    
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการของ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นส่วนหน
10 เม.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 55 ] คน    
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
สอ.ครู กพ.ซื้อหุ้นให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท ในวันที่ 4 เม.ย.57
27 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 170 ] คน    
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2557 นำโดย คร.รมย์ พะโยม ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ราย นายสิท
25 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 149 ] คน    
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี – ซูโจว ระหว่างวันที่ 3–8 มิ.ย. 57 รับสมัคร 24 มี.8. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
25 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 161 ] คน    
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการนำคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนาหลังสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมภาคเหนือร
15 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 115 ] คน    
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอเมือง, อำเภอ
10 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 136 ] คน    
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได
10 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 131 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [84] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [146] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [260] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [541] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [574] 04 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 56 [685] 10 ต.ค. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกรกฎาคม 56 [810] 28 ส.ค. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมิถุนายน 56 [858] 01 ส.ค. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [67] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [134] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [183] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [200] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [204] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [483] 20 พ.ย. 2556
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนพฤศจิกายน [502] 11 พ.ย. 2556
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ก.ย. 56 [486] 04 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [59] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [133] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [165] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [187] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [197] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [493] 20 พ.ย. 2556
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน [491] 11 พ.ย. 2556
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 2855 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1087 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1077 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1163 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1061 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 1569 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 958 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 315 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 290 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 853 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 1644 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 963 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2366 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1401 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 339 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1041 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1038 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 947 ] 01 เม.ย. 2556
ใบสำคัญจ่ายเงิน [ 1635 ] 17 ต.ค. 2555
ใบคำขอกู้สามัญ (สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต) [ 3048 ] 24 ก.ย. 2555
ใบคำขอกู้ปันผล [ 2435 ] 31 ก.ค. 2555
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 60 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 115 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 190 ] 13 ม.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 397 ] 21 พ.ย. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 445 ] 04 พ.ย. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 499 ] 10 ต.ค. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 618 ] 28 ส.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 254 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 323 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 295 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 350 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 499 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 489 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 526 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 5-2557 เรื่อง ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก [ 38 ] 27 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 4-2557 เรื่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 46 ] 24 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 3-2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก [ 84 ] 06 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 2-2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก [ 104 ] 25 ก.พ. 2557
ประกาศที่ 1-2557 เรื่อง โครงการศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก [ 143 ] 05 ก.พ. 2557
 
 
 

 
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 11 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 7 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 9 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 9 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 9 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
[ ผู้อ่าน 38 คน]
 วันที่  08 เม.ย. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 42 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 82 คน]
 วันที่  27 มี.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
[ ผู้อ่าน 137 คน]
 วันที่  26 ก.พ. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
[ ผู้อ่าน 250 คน]
 วันที่  21 ม.ค. 2557
   
 คู่มือสมาชิกสมาชิก
คู่มือสมาชิกสมาชิก
[ ผู้อ่าน 676 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 2556
 
 รายงานกิจการประจำปี 2556
รายงานกิจการประจำปี 2556
[ ผู้อ่าน 341 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2556
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ตุลาคม 2556
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ตุลาคม 25
[ ผู้อ่าน 518 คน ] 
วันที่  21 พ.ย. 2556
 
 
 
 
     
 
 
 
     
   
     
   
 
     
 
 
 
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 19 เม.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 22 คน

นาง ไพเราะ  อินทรสูต
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. วิทยา  ขอนทอง
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย หาญ  หงษ์ยนต์
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กฤษณา  วจีสัจจะ
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรพิมล  บ่อถ้ำ
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประสิทธิ์  ญาณรังษี
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย โกเมทร  บุญมาสอน
ร.ร.บ้านหนองหล่ม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประยงค์  โคตรอาษา
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อนงค์  ทองคุ้ม
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมบูรณ์  วันดี
หน่วยกลางหักสหกรณ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. จุไรรัตน์  จันทร์ปัญญา
เขตพื้นที่ 2


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญมี  พ่วงขำ
ร.ร.บ้านศรีเกษตรพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปรีชา  อบเชย
ร.ร.บ้านวังชมภู


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วรรณวิทย์  แจ่มฟ้า
ร.ร.บ้านแม่ลาด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. อานุช  เหล่าเขตกิจ
ร.ร.บ้านหงษ์ทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รัตนา  ปัญญา
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พิสัย  หลิ่มรักษา
เขตพื้นที่ 1


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พลับพลึง  เพ็ชรพูล
ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เกตุกิจ  สิทธิกาย
ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ณรงค์ฤทธิ์  ร่มพิกุล
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พัตราภรณ์  อารีเอื้อ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. วรรณพรรธน์  ปรีดาฤทธิ์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 109 Today
»   เมื่อวานนี้ 342 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1618 Week
»   เดือนนี้ 5629 Month
»   ปีนี้ 27277 Year
»   รวมทั้งหมด 27277 Total
Record: 556 (27.01.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com