l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ปี 58
โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ปี 58
เห็นชอบและอนุมัติให้กำหนด จัดโครงการศึกษาดูงานให้แก่ผู้แทนสมาชิก ตามรายละเอียด ที่แนบ
07 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 259 ] คน    
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารหอประชุมห้องประชุม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารหอประชุมห้องประชุม
การอนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง
07 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 57 ] คน    
ประชุมศึกษาประจำเดือนมีนาคม
ประชุมศึกษาประจำเดือนมีนาคม
นายอธิการ ยามา ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 4
13 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 121 ] คน    
เงินกู้ประชุมประจำเดือนมีนาคม
เงินกู้ประชุมประจำเดือนมีนาคม
คณะกรรมการเงินกู้นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณากลั่น
13 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 137 ] คน    
สสก. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สสก. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
คณะกรรมการดำเนินกิจการ ชุดที่ 6 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สสก.) นำโดยนายมานพ ศิริไ
13 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 126 ] คน    
ตรวจเอกสาร
ตรวจเอกสาร
นายสุนทร อนุเพชร ประธานกรรมการตรวจสอบเอกสาร นำพาคณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งมอบหมาย ได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้
06 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 132 ] คน    
สัมมนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สัมมนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นายสุนทร อนุเพชร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการและรองผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ประม
06 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 99 ] คน    
สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุด
สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุด
นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร และ นางอัจฉราพร คำพุฒ รองผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด มอบเงินส
06 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 122 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [218] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [274] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [372] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [311] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [300] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [293] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [307] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [284] 20 ก.พ. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [116] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [162] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [219] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [299] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [247] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [256] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [258] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [235] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [168] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [222] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [271] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [253] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [242] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [253] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [275] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [267] 13 ก.พ. 2557
 
 
 
 
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [138] 16 มี.ค. 2558
สารจากประธาน ก.พ.58 [122] 16 มี.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ ก.พ.58 [130] 16 มี.ค. 2558
รายงานประจำเดือน ก.พ.58 [91] 16 มี.ค. 2558
มุมผู้ตรวจ ก.พ.58 [107] 16 มี.ค. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ ก.พ.58 [96] 16 มี.ค. 2558
บทบรรณาธิการ [159] 26 ก.พ. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ [150] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1069 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 350 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 315 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 343 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 343 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 450 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 284 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 266 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 235 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 308 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 350 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 283 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 371 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 293 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอสวัสดิการ มงคลสมรส - มีทายาทใหม่ - ครองโสดครบ 60 ปี [ 61 ] 31 มี.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 204 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 613 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 293 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 711 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 512 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 546 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 143 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 188 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 275 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 230 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 225 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 207 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 230 ] 10 มิ.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 195 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 272 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 226 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 217 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 259 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 221 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 252 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 320 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 266 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 316 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 282 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 306 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 343 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 302 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 190 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 153 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 213 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 231 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 196 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 291 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 386 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 452 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 497 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 19 เม.ย. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 22 คน

นาง ไพเราะ  อินทรสูต
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. วิทยา  ขอนทอง
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย หาญ  หงษ์ยนต์
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กฤษณา  วจีสัจจะ
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรพิมล  บ่อถ้ำ
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประสิทธิ์  ญาณรังษี
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย โกเมทร  บุญมาสอน
ร.ร.บ้านหนองหล่ม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประยงค์  โคตรอาษา
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อนงค์  ทองคุ้ม
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมบูรณ์  วันดี
โอนย้ายต่างจังหวัด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. จุไรรัตน์  จันทร์ปัญญา
เขตพื้นที่ 2


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญมี  พ่วงขำ
ร.ร.บ้านศรีเกษตรพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปรีชา  อบเชย
ร.ร.บ้านวังชมภู


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วรรณวิทย์  แจ่มฟ้า
ร.ร.บ้านแม่ลาด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. อานุช  เหล่าเขตกิจ
ร.ร.บ้านหงษ์ทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รัตนา  ปัญญา
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พิสัย  หลิ่มรักษา
เขตพื้นที่ 1


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พลับพลึง  เพ็ชรพูล
ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เกตุกิจ  สิทธิกาย
ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ณรงค์ฤทธิ์  ร่มพิกุล
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พัตราภรณ์  อารีเอื้อ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. วรรณพรรธน์  ปรีดาฤทธิ์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 14 Today
»   เมื่อวานนี้ 327 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1785 Week
»   เดือนนี้ 5459 Month
»   ปีนี้ 18572 Year
»   รวมทั้งหมด 18572 Total
Record: 596 (24.02.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com