l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl HACKED BY FURK4Nl
" เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557 "
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและร่วมพิธีเปิดวันที่ 2 ส.ค. 57 เวลา 07.30 น. – 08.30 น.อาคารหอประชุม(สนง.ใหญ่)
24 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 12 ] คน    
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557
21 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 86 ] คน    
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ได้จัดจ้างบริษัทออกแบบบ้านเรา จำกัด 2,500,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ส.ค.57
04 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 54 ] คน    
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณไปจำนวนทั้งสิ้น 75,324.75 บาท
04 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 45 ] คน    
เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รับสมัคร 23 มิ.ย. – 23 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขแรับทุนภายใน 20 ส.ค.57 ประกาศผลภาย 26 ส.ค.57
25 มิ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 121 ] คน    
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
รับสมัคร 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 31 ก.ค. 57 จัดอบรม 2 ส.ค. 57 เวลา 08.30 น. ณ สอ.ครูกพ. (สำนักง
24 มิ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 150 ] คน    
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน รุ่
23 มิ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 143 ] คน    
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอปางศิลาทอง ,
23 มิ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 106 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [165] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [262] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [388] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [425] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [518] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [793] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [818] 04 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 56 [937] 10 ต.ค. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [126] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [202] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [303] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [370] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [415] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [428] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [436] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [716] 20 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [121] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [206] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [286] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [366] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [388] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [421] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [430] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [720] 20 พ.ย. 2556
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 3550 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1344 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1326 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1456 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1334 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 1920 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 1202 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 545 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 520 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 1108 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 1954 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 1198 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2622 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1655 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 682 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1312 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1312 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 1188 ] 01 เม.ย. 2556
ใบสำคัญจ่ายเงิน [ 1972 ] 17 ต.ค. 2555
ใบคำขอกู้สามัญ (สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต) [ 3619 ] 24 ก.ย. 2555
ใบคำขอกู้ปันผล [ 2762 ] 31 ก.ค. 2555
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 111 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 198 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 282 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 343 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 408 ] 13 ม.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 603 ] 21 พ.ย. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 658 ] 04 พ.ย. 2556
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 549 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 567 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 513 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 597 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 732 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 715 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 749 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 3 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 37 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 44 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 6-2557 เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน [ 125 ] 06 มิ.ย. 2557
ประกาศที่ 7-2557 เรื่อง กา รต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ [ 115 ] 06 มิ.ย. 2557
ประกาศที่ 5-2557 เรื่อง ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก [ 278 ] 27 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 4-2557 เรื่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 266 ] 24 มี.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 251 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 265 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 324 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 286 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 290 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 334 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 306 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
[ ผู้อ่าน 332 คน]
 วันที่  08 เม.ย. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 306 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 143 คน]
 วันที่  10 มิ.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 231 คน]
 วันที่  07 พ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 312 คน]
 วันที่  27 มี.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
[ ผู้อ่าน 334 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
[ ผู้อ่าน 459 คน ] 
วันที่  21 ม.ค. 2557
 
 คู่มือสมาชิกสมาชิก
คู่มือสมาชิกสมาชิก
[ ผู้อ่าน 1161 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 2556
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 25 ก.ค. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 18 คน

นาง จตุพร  บุษย์ศรีเจริญ
เทศบาลเมืองกำแพงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กลุ่มทอง  เลิศลภ
ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง น้ำทิพย์  พรหมนิล
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรทิพย์  ทองเขียว
ร.ร.ผินฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จิราภรณ์  พุทธสาร
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ดวงรัตน์  สัตยพันธ์
ร.ร.วัดแสงอุทัย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จันทร์เพ็ญ  ดอนดี
ร.ร.นครไตรตรึงษ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. วิริยา  แสงมณี
ร.ร.บ้านใหม่เชียงราย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรรณนิภา  แก้วลังกา
ร.ร.หนองกองพิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

ส.อ. ทัศนะ  โตมงคล
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ปองฟ้า  พานจำปี
ร.ร.บ่อแก้ววิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ปณิดา  มณีเขียว
ร.ร.บ้านลานทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ประภัสรา  ธาราศรี
เขตพื้นที่ 1


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นฤมล  ฉิมสุด
หน่วยกลางหักธนาคาร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. เพ็ญพักติ์  เกตมณี
ร.ร.บ้านปางตาไว


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชำนาญศํกดิ์  เฮงสิน
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุราณี  ต่วนชะเอม
สมทบ อ.พรานกระต่าย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อำไพ  มูลทรัพย์
สมทบ อ.คลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 6 Today
»   เมื่อวานนี้ 408 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1773 Week
»   เดือนนี้ 7300 Month
»   ปีนี้ 62577 Year
»   รวมทั้งหมด 62577 Total
Record: 651 (25.04.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com