l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
" เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557 "
     
 
 
 
     
 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหน่วย สรรหา กรรมการดำเนินการ ในหน่วยสรรหาที่ 1
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 10 ] คน    
รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ  แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง
รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง  
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัครวันที่ 15 - 19 กันยายน 2556 (ในวัน และเวลาทำการ)
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 10 ] คน    
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57  
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัคร วันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 (ในวันและเวลาทำการ)
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 15 ] คน    
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจำปี 2558
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558  
กำหนดวันเปิด – ปิด การรับสมัคร วันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 (ในวันและเวลาทำการ)
02 ก.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 41 ] คน    
ประกาศรายชื่อและจำนวนเงิน ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อและจำนวนเงิน ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557
29 ส.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 347 ] คน    
เปิดรับสมัครโครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
เปิดรับสมัครโครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
สมัคร 21 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. 57
22 ส.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 82 ] คน    
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่
ปรับปรุงสนง.ใหญ่แล้วเสร็จ เริ่มใช้งานชั้นล่างตั้งแต่ 18 ส.ค.57
19 ส.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 72 ] คน    
ผลการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ
ผลการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ
ผูสอบผานเกณฑไดรับการคัดเลือกไดในลําดับที่1 รายงานตัว 31 ก.ค. 57 เวลา09.00 – 16.3
30 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 193 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [128] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [251] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [339] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [471] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [496] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [583] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [858] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [874] 04 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [78] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [189] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [255] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [350] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [432] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [465] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [473] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [481] 10 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [68] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [173] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [256] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [337] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [415] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [433] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [466] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [482] 10 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 3757 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1405 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1387 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1530 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1401 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2013 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 1256 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 593 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 563 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 1168 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 2018 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 1251 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2690 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1714 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 768 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1378 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1379 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 1234 ] 01 เม.ย. 2556
ใบสำคัญจ่ายเงิน [ 2082 ] 17 ต.ค. 2555
ใบคำขอกู้สามัญ (สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต) [ 3780 ] 24 ก.ย. 2555
ใบคำขอกู้ปันผล [ 2870 ] 31 ก.ค. 2555
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 63 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 150 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 247 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 323 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 386 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 452 ] 13 ม.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 648 ] 21 พ.ย. 2556
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 615 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 619 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 555 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 645 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 807 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 763 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 797 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม)   [ 3 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง   [ 3 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57   [ 3 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558   [ 3 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 57 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 121 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 87 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 327 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 327 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 422 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 347 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 354 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 412 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 389 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
[ ผู้อ่าน 64 คน]
 วันที่  15 ส.ค. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 394 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 106 คน]
 วันที่  08 ส.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 64 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 186 คน]
 วันที่  10 มิ.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 291 คน ] 
วันที่  07 พ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 364 คน ] 
วันที่  27 มี.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
[ ผู้อ่าน 384 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 2557
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 02 ก.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 19 คน

นาง ดารณี  มะยมหิน
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สารภี  ชุ่มรัศมี
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เลื่อน  เหล่าชัย
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมพงษ์  เฉวียงหงษ์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เสริม  ภู่สืบพงษ์
หน่วยกลางหักธนาคาร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อุทัย  อินแนม
บำนาญ อ.โกสัมพีฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มนัส  อุดม
ร.ร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

    สุขสันต์วันเกิดครับท่านผอ.ขอให
้โชคดีมีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้

ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. อนุชิดา  อินทร์แพง
ร.ร.บ้านป่าเหียง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ยุทธนา  ปานเหง้า
ร.ร.ปางศิลาทองศึกษา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. จิรพร  ดาวเรือง
ร.ร.โกสัมพีวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. สตรีรัตน์  ตั้งมีลาภ
ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. อาภร  บุญลับ
หน่วยกลางหักธนาคาร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นิศากร  ชมภูนุช
ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นันทิยา  บุตรดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สาโรจน์  ศิริเมือง
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บรรพต  วันทอง
สมทบ อ.คลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง บุญล้อม  ขุนพิลึก
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ศิริรัตน์  เพิ่มพิบูลย์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ณัชยาภา  โสภณดิลก
สมทบ อ.ขาณุ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 262 Today
»   เมื่อวานนี้ 433 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 695 Week
»   เดือนนี้ 695 Month
»   ปีนี้ 75102 Year
»   รวมทั้งหมด 75102 Total
Record: 669 (28.07.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com