l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 57l คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 57l คณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 57 l
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
เยี่ยมชมกิจการ
เยี่ยมชมกิจการ
สอ.ครูตราด เยี่ยมชมกิจการ ที่สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อ 23 ม.ค. 58
23 ม.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 28 ] คน    
กำหนดจัดโครงการสัญจรพบสมาชิก
กำหนดจัดโครงการสัญจรพบสมาชิก
เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ และชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ
22 ม.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 43 ] คน    
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก
กำหนดนโยบายการรับเงินฝากจากสมาชิกเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
13 ม.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 157 ] คน    
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ.
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.ชสอ.
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค. ปี 2558
08 ม.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 137 ] คน    
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค.
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค.
แจ้งการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2558
08 ม.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 115 ] คน    
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ
30 ธ.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 293 ] คน    
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15
17 ธ.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 295 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปี  2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2557
อบรมครั้งที่ 2 เสาร์ 25 ต.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
15 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 434 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [106] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [222] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [149] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [141] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [138] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [146] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [140] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [140] 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [76] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [153] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [120] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [120] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [127] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [112] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [106] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [113] 17 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [74] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [142] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [119] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [109] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [115] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [118] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [110] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [114] 17 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 523 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 170 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 141 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 167 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 157 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 221 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 135 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 121 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 104 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 150 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 186 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 135 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 205 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 125 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 24 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 345 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 116 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 303 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 206 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 193 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 196 ] 03 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 63 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 136 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 103 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 100 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 82 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 95 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 112 ] 08 พ.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 169 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 115 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 106 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 138 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 108 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 100 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 102 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 70 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 131 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 99 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 95 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 121 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 102 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 115 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 180 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 125 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 161 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 131 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 147 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 169 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 157 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 46 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 18 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 138 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 256 คน]
 วันที่  16 ต.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 311 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 355 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 235 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 2557
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 27 ม.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 23 คน

นาง สนม  เกิดสว่าง
บำนาญ อ.ไทรงาม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญเชิญ  มูลเดช
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รจนา  ชมภูศรี
ร.ร.วัดแสงอุทัย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ดรุณี  พิบูลนฤดม
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อภิวุฒิ  กระจ่างพุ่ม
ร.ร.ผินฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นงลักษณ์  อภิญญานนท์
ร.ร.บ้านคลองเตย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ฉลอง  ลี้ตระกูล
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ทองหล่อ  กันทะชมภู
ร.ร.อนุบาลคลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ธมลวรรณ  จีระดิษฐ์
เขตพื้นที่ 2


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ภาณุพงศ์  สืบศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมชาย  กัลยาณธรรม
ร.ร.คลองลานวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นงค์ลักษณ์  สุขสม
ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ปรานอม  แสนใจกล้า
ร.ร.บ้านปางขนุน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อาคม  ชัยรัตนสุวรรณ
ร.ร.บ้านสมอโคน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อนุสรณ์  สุวรรณเจริญ
ร.ร.บ้านหนองแดน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. สรัญญา  โกสุมา
ร.ร.คลองลานวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง วนิดา  อัตตะชีวะ
ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อรนุช  อยู่ยอด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ทัศนีย์  แก้วกองทรัพย์
ร.ร.บ้านจันทิมา

    HBD. นะจร้าาาาาาาาาาาาาาาา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นิลนารา  เป็งกันทา
ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วัชรพล  ครุธครองพันธ์
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชุมพร  วนอนันต์เดโช
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ทองจิน  พรมเทพ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 518 Today
»   เมื่อวานนี้ 495 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1013 Week
»   เดือนนี้ 9017 Month
»   ปีนี้ 9017 Year
»   รวมทั้งหมด 9017 Total
Record: 540 (05.01.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com