l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl qwertyuuiopl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู

     
   
   
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
อวยพรวันตรุษจีน
อวยพรวันตรุษจีน
นายพยนต์ นิลสนธิ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมกิจการ
26 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 20 ] คน    
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกกู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข. ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์
20 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 140 ] คน    
เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา
เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา
เพิ่มเงินกองทุนสวัสดิการปีละ 400 และเพิ่มเงินที่กู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในสัญญาเงินกู้ของสมาชิก
16 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 141 ] คน    
เยี่ยมเยียนลูกค้า
เยี่ยมเยียนลูกค้า
คุนสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 2 เยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร
11 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 65 ] คน    
สสก.แก้ไขระเบียบ-ข้อบังคับ
สสก.แก้ไขระเบียบ-ข้อบังคับ
นายมานพ ศิริไพบูล นายกสมาคม สสก. ร่วมศึกษาถึง ระเบียบ-ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำมาปรับใช้กับสมาคมฯ
11 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 88 ] คน    
เยี่ยมเยียนสหกรณ์
เยี่ยมเยียนสหกรณ์
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มาเยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
10 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 57 ] คน    
อำนวยการประชุมประจำเดือน
อำนวยการประชุมประจำเดือน
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 57 ประจำเดือน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58
10 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 63 ] คน    
จัดซื้อจัด-จัดจ้างและต่อรองเบี้ยประกัน
จัดซื้อจัด-จัดจ้างและต่อรองเบี้ยประกัน
นายสุนทร อนุเพชร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้างและต่อรองเบี้ยประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย ประจำปี 255
06 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 65 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [73] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [178] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [279] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [219] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [209] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [203] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [208] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [205] 20 ก.พ. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [67] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [138] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [207] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [172] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [172] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [180] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [162] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [155] 13 ก.พ. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [58] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [140] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [194] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [173] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [164] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [175] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [179] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [169] 13 ก.พ. 2557
 
 
 
 
บทบรรณาธิการ [14] 26 ก.พ. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ [16] 26 ก.พ. 2558
มุมมองผู้ตรวจสอบ [18] 26 ก.พ. 2558
สาระจากโต๊ะประชุม [15] 26 ก.พ. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [15] 26 ก.พ. 2558
รายงานประจำเดือนมกราคม 58 [16] 26 ก.พ. 2558
สารจากประธานประจำเดือนมกราคม 58 [16] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 748 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 246 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 217 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 249 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 239 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 319 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 193 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 176 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 160 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 206 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 254 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 196 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 279 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 191 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 116 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 452 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 182 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 469 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 313 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 324 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 281 ] 03 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 54 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 115 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 184 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 153 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 153 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 132 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 144 ] 10 มิ.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 119 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 189 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 150 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 141 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 178 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 146 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 170 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 240 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 179 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 229 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 187 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 209 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 232 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 212 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 40 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 34 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 120 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 106 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 97 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 198 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 306 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 367 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 404 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 01 มี.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 38 คน

นาย สุรชัย  ทองพันชั่ง
บำนาญ อ.ขาณุฯ

    สุขสันต์วันเกิดครับพี่
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญเสริม  ทองอาจ
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง บุญเอื้อ   คามเกตุ
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย คำ  สีตะเสน
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จินตนา  สุริวงษ์
เทศบาลเมืองกำแพงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ธวัชชัย  บริสุทธิ์
ร.ร.บ้านเขาวังเยี่ยม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุชาติ  รักพ่วง
ร.ร.บ้านลานทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญทัศน์  มณีพรม
บำนาญ อ.คลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุนทรพจน์  หมื่นฤทธิ์
ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุรินทอน  บ่อถ้ำ
ร.ร.บ้านหนองปรือประชาสรรค์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุรพล  รังค์สุข
ร.ร.บ้านท่าพุทรา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กัลยาณี  ผิวผ่อง
ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วิสูตร  จิตบรรเทา
บำนาญศูนย์การศึกษา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วินัย  จุลมุสิ
ร.ร.บ้านเกศกาสร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปองภพ  วรรธนากมล
ร.ร.บ้านวังน้ำซึม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มีนา  สีตลพฤกษ์
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ภาวิณี  โคตรอาษา
ร.ร.บ้านหนองกรด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย แสวง  จันทพิมพ์
ร.ร.บ้านทุ่งมหาศาล


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อัมพร  อิ่มเนย
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สำเภา  ศรกองแดง
ร.ร.บ้านบ่อแก้ว


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชยาคม  ชาระวัน
หน่วยกลางปกครองท้องถิ่น


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ยุทธพิชัย  กล้าหาญ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นวลจันทร์  แพะขุนทด
ร.ร.บ้านแปลงสี่


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. อมลวรรณ  วงค์ทองจันทร์
ร.ร.บ้านคลองเตย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ไพรินทร์  พรวนแก้ว
ร.ร.หนองกองพิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. เพชรนภา  ด้วงฉุน
ร.ร.บ้านเด่นพระ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รวงทอง  ตาปัน
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง มีนา  คามทิศ
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุชาติ  เทพประชุม
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พรเทพ  รักษ์ศรีสุข
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุรศักดิ์  เกียรติกมลเลิศ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ธีรรัชต์  เตชาภิวาทย์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ณริดา  แก้วกล้า
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สง่า  ปานศักดิ์
หน่วยกลางสมาชิกสมทบ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง เตือนใจ  พุ่มริ้ว
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปรัชญา  เจียรนัยกุลวานิช
สมทบ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ณัฐวลี  ภู่รัตน์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 106 Today
»   เมื่อวานนี้ 53 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1179 Week
»   เดือนนี้ 106 Month
»   ปีนี้ 1179 Year
»   รวมทั้งหมด 1179 Total
Record: 596 (24.02.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com