l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15
17 ธ.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 75 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปี  2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2557
อบรมครั้งที่ 2 เสาร์ 25 ต.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
15 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 372 ] คน    
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ/เลขานุการชมรมเจ้าหน้าที่ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาชมรม
13 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 176 ] คน    
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด นัดประชุมทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมและข้อมูลในการจัดอบรบโครงการอบร
10 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 202 ] คน    
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 175 ] คน    
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
คณะกรรมการสรรหากรรมการ เตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการใช้สิทธิลงคะแนนของสมาชิก ได้ชี้แจงสรุปขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 148 ] คน    
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกษียณอายุร
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 207 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2557
02 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 287 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [16] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [182] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [111] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [107] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [103] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [101] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [101] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [102] 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [21] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [117] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [94] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [87] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [93] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [82] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [77] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [88] 17 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [20] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [112] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [88] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [80] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [85] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [86] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [86] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [83] 17 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 346 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 131 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 99 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 122 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 116 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 144 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 98 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 88 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 79 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 110 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 126 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 91 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 157 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 91 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอกู้ปันผล [ 167 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 75 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 142 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 116 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 86 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 139 ] 03 พ.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 116 ] 28 ต.ค. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 14 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 116 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 78 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 81 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 62 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 73 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 86 ] 08 พ.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 107 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 84 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 82 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 112 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 86 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 73 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 77 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 23 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 102 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 77 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 74 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 91 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 80 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 91 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 132 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 92 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 125 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 98 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 105 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 121 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 114 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
 
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 225 คน]
 วันที่  16 ต.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 281 คน]
 วันที่  15 ก.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 325 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 206 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 328 คน ] 
วันที่  10 มิ.ย. 2557
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 20 ธ.ค. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 24 คน

นาง อารมย์  บ่อน้อย
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ศิริพร  บุญยัง
ร.ร.อ่างทองพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประคอง  แจ้งไพร
ร.ร.อนุบาลคลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อุบลรัตน์  นุ่มเกลี้ยง
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สมหวัง  พูลเขียว
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประสูติ  ชูจิ๋ว
ร.ร.บ้านทุ่งมหาศาล


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง เสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ทิพวัลย์  ยามา
ร.ร.นิคม 2


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย กมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน
ร.ร.ลานกระบือวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สิริมา  เปียอยู่
ร.ร.ขาณุวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สันต์  พัทวี
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรไพลิน  เอกสิริพงษ์
เทศบาลเมืองกำแพงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ถวิล  อินทีวงค์
ร.ร.บ้านลานไผ่


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พิทักษ์พงษ์  ไชยเลิศ
หน่วยกลางหักธนาคาร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จิรพา  เนตรชาย
ร.ร.บ้านหนองหัววัว


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สัญชัย  พิลึก
วิทยาลัยการอาชีพขาณุฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ศุภวรรณ  ประชาโรจน์
หน่วยกลางหักธนาคาร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

ว.ท.ร.ต.ญ จุฑามาศ  ดอนสุวอ
ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. จิรนันท์  คุ้มบัว
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สันติ  ขำสกล
ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จันทร์แรม  บุญยะโรจน์
หน่วยกลางสมาชิกสมทบ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ไรวินท์  ปัดไธสง
สมทบ อ.ทรายทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. เพ็ญนภา  เจริญวิกกัย
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กานดา  แซ่อุ้ย
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 223 Today
»   เมื่อวานนี้ 376 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2069 Week
»   เดือนนี้ 4539 Month
»   ปีนี้ 4539 Year
»   รวมทั้งหมด 4539 Total
Record: 492 (11.12.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com