l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   

 
     
   

 
     
   

 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 (สสก.)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (สสก.)  
ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯตามที่กรรมการสมาคมฯ แต่ละอำเภอแจ้งรายชื่อมาวันอาทิตย์ 8 มี.ค. 58 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์
02 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 18 ] คน    
อวยพรวันตรุษจีน
อวยพรวันตรุษจีน
นายพยนต์ นิลสนธิ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมกิจการ
26 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 22 ] คน    
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกกู้เงินสามัญสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข. ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์
20 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 155 ] คน    
เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา
เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา
เพิ่มเงินกองทุนสวัสดิการปีละ 400 และเพิ่มเงินที่กู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในสัญญาเงินกู้ของสมาชิก
16 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 150 ] คน    
เยี่ยมเยียนลูกค้า
เยี่ยมเยียนลูกค้า
คุนสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 2 เยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร
11 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 68 ] คน    
สสก.แก้ไขระเบียบ-ข้อบังคับ
สสก.แก้ไขระเบียบ-ข้อบังคับ
นายมานพ ศิริไพบูล นายกสมาคม สสก. ร่วมศึกษาถึง ระเบียบ-ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำมาปรับใช้กับสมาคมฯ
11 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 90 ] คน    
เยี่ยมเยียนสหกรณ์
เยี่ยมเยียนสหกรณ์
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มาเยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
10 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 59 ] คน    
อำนวยการประชุมประจำเดือน
อำนวยการประชุมประจำเดือน
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 57 ประจำเดือน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58
10 ก.พ. 2558   ผู้อ่าน [ 67 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [76] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [179] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [280] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [220] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [211] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [205] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [211] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [206] 20 ก.พ. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [69] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [140] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [208] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [173] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [173] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [181] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [163] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [156] 13 ก.พ. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [60] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [143] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [195] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [175] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [165] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [176] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [181] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [170] 13 ก.พ. 2557
 
 
 
 
บทบรรณาธิการ [19] 26 ก.พ. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ [21] 26 ก.พ. 2558
มุมมองผู้ตรวจสอบ [22] 26 ก.พ. 2558
สาระจากโต๊ะประชุม [20] 26 ก.พ. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [23] 26 ก.พ. 2558
รายงานประจำเดือนมกราคม 58 [20] 26 ก.พ. 2558
สารจากประธานประจำเดือนมกราคม 58 [23] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 767 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 249 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 219 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 251 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 242 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 324 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 194 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 178 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 162 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 208 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 257 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 199 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 282 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 193 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 117 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 460 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 185 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 478 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 320 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 332 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 283 ] 03 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 56 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 116 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 185 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 154 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 154 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 134 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 146 ] 10 มิ.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 122 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 192 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 151 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 142 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 181 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 149 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 172 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 242 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 181 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 231 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 188 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 210 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 233 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 213 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 47 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 41 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 126 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 109 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 98 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 199 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 307 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 370 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 405 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 02 มี.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 26 คน

นาย ธงชัย  มาน้อย
บำนาญ อ.พรานฯ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย กู้ศักดิ์  สนิทมาก
บำนาญ อ.เมือง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อุบล  วิเวก
ร.ร.ประชาสันติภาพ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุวิมล  อ่ำคูณ
ร.ร.บ้านวังพลับ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จำเนียร  กาญจนะ
บำนาญ อ.คลองขลุง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นงนวล  บางแค
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมชาย  เนื้อนิ่ม
ร.ร.อนุบาลโกสัมพี(ท่าคูณ)

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญเลิศ  คำอินทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชัยพร  ดอนกลาง
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง มาลินา  เงินทอง
ร.ร.บ้านไร่ดง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ปฐมรัตน์  จำรัส
ร.ร.คลองลานวิทยา

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นิชาพัฒน์  พัฒนาวงศ์วรกุล
บำนาญ อ.ขาณุฯ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วิทยา  ทิจจรัตน์
เขตพื้นที่ 1

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. จีระภา  พึ่งกริม
ร.ร.อนุบาลคลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง มาลีรัตน์  นาคศรีสุข
บำนาญ อ.เมือง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นันท์นภัสศ์  ทองอาจ
ร.ร.วัชรวิทยา

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย นพพร  แจ่มหม้อ
ร.ร.ระหานวิทยา

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขวันต์วันเกิดครับคุณครู
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. พัชนีพร  อินทรสูต
ร.ร.บ้านคลองแขยง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับท่านผอ.ขอให
้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย คมสัน  ชาติสุทธิ
ร.ร.บ้านส่องตาแล

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง มลิวัลย์  แข็งธัญญกรรม
ร.ร.บ้านหนองชะแอน

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ชนัญชิดา  ขุนอาจ
ร.ร.บ้านไร่


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วัชโรทร  ทิมแหง
เทศบาลเมืองกำแพงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ประชัญ  ผึ้งเถื่อน
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชัยยศ  จรรยาภรามัย
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อดิเรก  ดวงตา
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วรวีร์  ตรีเนตร
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 284 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 284 Week
»   เดือนนี้ 284 Month
»   ปีนี้ 2523 Year
»   รวมทั้งหมด 2523 Total
Record: 596 (24.02.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com