l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 29 – 30 พ.ย. 2557 ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ สาขาคลองขลุง
11 พ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 91 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปี  2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2557
อบรมครั้งที่ 2 เสาร์ 25 ต.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
15 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 299 ] คน    
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ/เลขานุการชมรมเจ้าหน้าที่ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาชมรม
13 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 121 ] คน    
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด นัดประชุมทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมและข้อมูลในการจัดอบรบโครงการอบร
10 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 153 ] คน    
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 127 ] คน    
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
คณะกรรมการสรรหากรรมการ เตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการใช้สิทธิลงคะแนนของสมาชิก ได้ชี้แจงสรุปขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 103 ] คน    
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกษียณอายุร
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 156 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2557
02 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 231 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [115] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [67] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [62] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [58] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [57] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [59] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [59] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [60] 20 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [70] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [52] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [45] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [52] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [40] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [37] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [47] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [47] 15 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [65] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [48] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [43] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [47] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [48] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [44] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [48] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [53] 15 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 213 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 68 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 53 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 68 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 59 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 85 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 56 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 43 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 44 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 62 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 71 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 48 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 106 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 47 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 10 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 11 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 15 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 15 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 76 ] 03 พ.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 66 ] 28 ต.ค. 2557
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรั พยแหงประเทศไทย(สส.ชสอ.) [ 55 ] 15 ก.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 66 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 42 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 47 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 35 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 40 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 48 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 41 ] 18 มี.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 64 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 46 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 44 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 61 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 47 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 40 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 44 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 61 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 47 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 39 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 54 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 44 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 47 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 49 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 75 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 54 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 74 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 53 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 59 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 76 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 64 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 176 คน]
 วันที่  16 ต.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 238 คน]
 วันที่  15 ก.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 286 คน]
 วันที่  08 ส.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 169 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 294 คน ] 
วันที่  10 มิ.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 518 คน ] 
วันที่  07 พ.ค. 2557
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 22 พ.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 24 คน

น.ส. กานดา  จันโทสถ
บำนาญ อ.เมือง

    สุขสันวันเกิดครับป้า
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง คมคาย  บุญยงค์
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มงคล  วังลึก
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กฤษณา  เพชรพนาภรณ์
ร.ร.วัดพระบรมธาตุ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประทีป  พันธุ์เขตร์กิจ
ร.ร.สิริแก้วเจริญ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง มาลีลักษณ์  กล่อมยงค์
ร.ร.บ้านหงษ์ทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ธวัชชัย  ภูเลาสิงห์
ร.ร.บ้านมาบคล้า


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จินดา  อภิญญาอโนทัย
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ชิตพร  ชมพูนุทจินดา
ร.ร.อนุบาล(สระแก้ว)


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ณรงค์  ด้วงเนียม
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชำนาญ  ธงด่านทวน
ร.ร.วัดโพธาราม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ศุภร  ศุภราทิตย์
ร.ร.อนุบาลเมือง(นครชุม)


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สถิตาภรณ์  อารีเอื้อ
เขตพื้นที่ 1


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย นันทวุฒิ  นาไทย
ร.ร.ทุ่งตาพุก


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กัญญาณัฐ  โรจนวิเชียร
ร.ร.บ้านเขาวังเยี่ยม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง วรวรรณ  เชื้อแถว
ร.ร.บ้านเพชรนิยม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นฤมล  ส่งต่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง นิศานาถ  ทัพวงษ์
ร.ร.บ้านวังทอง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ศรีวรรณ  อุทธาเครือ
ร.ร.สักงามวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ณรงค์ชัย  บุญหนุน
ร.ร.ประชาสันติภาพ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กุสุมาวดี  ราชบุรี
ร.ร.ลานกระบือวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ฉัตรธิดา  สรรเสริญ
ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กอบแก้ว  ยอดวิเศษพาณิชย์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญแล  พุทธวงค์
สมทบ อ.ขาณุ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 216 Today
»   เมื่อวานนี้ 348 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 564 Week
»   เดือนนี้ 564 Month
»   ปีนี้ 564 Year
»   รวมทั้งหมด 564 Total
Record: 348 (21.11.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com