l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
" เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557 "
     
 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
เปิดรับสมัครโครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
เปิดรับสมัครโครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
สมัคร 21 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. 57
22 ส.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 12 ] คน    
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่
ปรับปรุงสนง.ใหญ่แล้วเสร็จ เริ่มใช้งานชั้นล่างตั้งแต่ 18 ส.ค.57
19 ส.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 42 ] คน    
ผลการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ
ผลการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ
ผูสอบผานเกณฑไดรับการคัดเลือกไดในลําดับที่1 รายงานตัว 31 ก.ค. 57 เวลา09.00 – 16.3
30 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 161 ] คน    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สส.ชสอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สส.ชสอ.
สอบสัมภาษณ 29 ก.ค.57 เวลา09.30 น. ณ สนง.สอ.ครูกำแพงเพชร
28 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 150 ] คน    
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและร่วมพิธีเปิดวันที่ 2 ส.ค. 57 เวลา 07.30 น. – 08.30 น.อาคารหอประชุม(สนง.ใหญ่)
24 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 146 ] คน    
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557
21 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 172 ] คน    
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ได้จัดจ้างบริษัทออกแบบบ้านเรา จำกัด 2,500,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ส.ค.57
04 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 133 ] คน    
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณไปจำนวนทั้งสิ้น 75,324.75 บาท
04 ก.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 122 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [105] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [240] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [324] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [453] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [482] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [573] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [845] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [861] 04 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [63] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [174] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [245] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [340] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [417] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [451] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [459] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [468] 10 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [57] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [157] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [244] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [324] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [405] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [424] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [456] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [467] 10 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 3703 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1389 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1369 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1516 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1382 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 1992 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 1241 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 578 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 550 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 1152 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 2000 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 1236 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2673 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1701 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 751 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1364 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1366 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 1225 ] 01 เม.ย. 2556
ใบสำคัญจ่ายเงิน [ 2043 ] 17 ต.ค. 2555
ใบคำขอกู้สามัญ (สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต) [ 3743 ] 24 ก.ย. 2555
ใบคำขอกู้ปันผล [ 2849 ] 31 ก.ค. 2555
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 50 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 142 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 236 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 314 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 373 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 445 ] 13 ม.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 639 ] 21 พ.ย. 2556
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 601 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 611 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 547 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 633 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 784 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 752 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 788 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 49 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 95 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 80 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 6-2557 เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน [ 155 ] 06 มิ.ย. 2557
ประกาศที่ 7-2557 เรื่อง กา รต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ [ 150 ] 06 มิ.ย. 2557
ประกาศที่ 5-2557 เรื่อง ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก [ 316 ] 27 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 4-2557 เรื่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 308 ] 24 มี.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 303 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 313 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 378 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 331 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 338 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 392 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 359 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
ขายรถจักรยานสภาพดี พร้อมใช้งาน
[ ผู้อ่าน 29 คน]
 วันที่  15 ส.ค. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 378 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 73 คน]
 วันที่  08 ส.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 51 คน]
 วันที่  31 ก.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 176 คน]
 วันที่  10 มิ.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 279 คน ] 
วันที่  07 พ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 355 คน ] 
วันที่  27 มี.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
[ ผู้อ่าน 374 คน ] 
วันที่  26 ก.พ. 2557
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 23 ส.ค. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 19 คน

นาย ฉลอง  พรหมวิมุติ
บำนาญ อ.พรานฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ถาวร  บุญรอด
บำนาญ อ.ขาณุฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วีรพงษ์  นาทัย
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย นกูล  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
เขตพื้นที่ 1


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง วิปัทมา  จันทร์พุฒ
ร.ร.บ้านบึงกระดาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมศักดิ์  แก้วปงสัก
ร.ร.บ้านหนองหลวง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อนุชา  เหล่าพวงศักดิ์
บำนาญ สพม.กพ.41


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ปิยดนัย  สายน้ำเย็น
บำนาญ อ.ไทรงาม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ณัฐสุดา  คุ้มเมฆ
เทศบาลเมืองกำแพงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กรกนก  คลังเงิน
ร.ร.ขาณุวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ชนัญชิดา  ธนูศร
ร.ร.บ้านชายเคือง

    สุขสันต์วันเกิดจ้า
มีความสุขนะจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. สำราญจิตร์  นาคพงษ์
ร.ร.บ้านยางเลียงฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุพิชญา  กันทะวงค์
ร.ร.นิคม 3


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บรมพงศ์  สินบุญมา
ร.ร.โกสัมพีวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชนินทร์  สุรินแก้ว
ร.ร.บ้านหนองแขม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ประนอม  เรืองวงษ์
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ธัญวรัตม์  อ่อนน่วม
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รวีวรรณ  เคลย์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กุญชรี  บุญคุ้มครอง
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 202 Today
»   เมื่อวานนี้ 321 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1930 Week
»   เดือนนี้ 6113 Month
»   ปีนี้ 71482 Year
»   รวมทั้งหมด 71482 Total
Record: 669 (28.07.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com