l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
" มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู "
     
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ได้ทีมติว่าจ้างช่างจากกรมทาง เข้าจัดระเบียบในการตีเส้นจรา
11 เม.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 67 ] คน    
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการของ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นส่วนหน
10 เม.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 72 ] คน    
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
สอ.ครู กพ.ซื้อหุ้นให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท ในวันที่ 4 เม.ย.57
27 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 190 ] คน    
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2557 นำโดย คร.รมย์ พะโยม ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ราย นายสิท
25 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 171 ] คน    
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี – ซูโจว ระหว่างวันที่ 3–8 มิ.ย. 57 รับสมัคร 24 มี.8. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
25 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 177 ] คน    
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการนำคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนาหลังสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมภาคเหนือร
15 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 129 ] คน    
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอเมือง, อำเภอ
10 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 151 ] คน    
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได
10 มี.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 146 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [101] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [158] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [269] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [553] 20 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกันยายน 56 [584] 04 พ.ย. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 56 [695] 10 ต.ค. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกรกฎาคม 56 [820] 28 ส.ค. 2556
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมิถุนายน 56 [870] 01 ส.ค. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [80] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [145] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [194] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [208] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [216] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [493] 20 พ.ย. 2556
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนพฤศจิกายน [514] 11 พ.ย. 2556
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ก.ย. 56 [496] 04 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [68] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [141] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [176] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [197] 15 ม.ค. 2557
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ. 57 [206] 10 ม.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 56 [503] 20 พ.ย. 2556
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน [504] 11 พ.ย. 2556
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 2908 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 1100 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 1088 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 1176 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 1073 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 1593 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 970 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 326 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 300 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 861 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 1663 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 970 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 2376 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 1413 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิกปกติ [ 355 ] 24 ธ.ค. 2556
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 1051 ] 27 พ.ค. 2556
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ [ 1052 ] 01 เม.ย. 2556
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ [ 957 ] 01 เม.ย. 2556
ใบสำคัญจ่ายเงิน [ 1650 ] 17 ต.ค. 2555
ใบคำขอกู้สามัญ (สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต) [ 3076 ] 24 ก.ย. 2555
ใบคำขอกู้ปันผล [ 2447 ] 31 ก.ค. 2555
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 71 ] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 124 ] 20 ก.พ. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 200 ] 13 ม.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2556 [ 405 ] 21 พ.ย. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 454 ] 04 พ.ย. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 [ 507 ] 10 ต.ค. 2556
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2556 [ 629 ] 28 ส.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 272 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 333 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 304 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 362 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 509 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 500 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 536 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 5-2557 เรื่อง ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก [ 47 ] 27 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 4-2557 เรื่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 54 ] 24 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 3-2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก [ 92 ] 06 มี.ค. 2557
ประกาศที่ 2-2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก [ 112 ] 25 ก.พ. 2557
ประกาศที่ 1-2557 เรื่อง โครงการศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก [ 152 ] 05 ก.พ. 2557
 
 
 

 
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 7 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 35 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 23 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 28 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 30 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 28 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
ขาย..หมาไทยหลังอาน สวยครับ
[ ผู้อ่าน 55 คน]
 วันที่  08 เม.ย. 2557
   
 คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
คณะรำวงย้อนยุครุ่งนารีมิวสิค อ.รวน ปริสาวงศ์
[ ผู้อ่าน 53 คน]
 วันที่  02 เม.ย. 2557
   
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน มีนาคม 2557
[ ผู้อ่าน 97 คน]
 วันที่  27 มี.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
[ ผู้อ่าน 146 คน]
 วันที่  26 ก.พ. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน มกราคม 2557
[ ผู้อ่าน 258 คน]
 วันที่  21 ม.ค. 2557
   
 คู่มือสมาชิกสมาชิก
คู่มือสมาชิกสมาชิก
[ ผู้อ่าน 702 คน ] 
วันที่  13 ธ.ค. 2556
 
 รายงานกิจการประจำปี 2556
รายงานกิจการประจำปี 2556
[ ผู้อ่าน 354 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2556
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ตุลาคม 2556
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ตุลาคม 25
[ ผู้อ่าน 527 คน ] 
วันที่  21 พ.ย. 2556
 
 
 
 
 
     
   
     
   
 
     
 
 
 
 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 23 เม.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 22 คน

นาย วีระพล  กลิ่นหอม
บำนาญ อ.ขาณุฯ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิเครับพี่
ขอให้โชคดีมีสุขสมหวังดั่งที่คิ
ดไว้ ไม่เจ็บ,ไม่จน, เฮงๆ
,รวยๆ,ตลอดไปนะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย วิชัย  สืบวงค์รอด
บำนาญ อ.คลองขลุง

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ประธาน  ศรีเพ็ญ
หน่วยกลางหักธนาคาร

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุภาวดี  ใจเย็น
บำนาญ อ.เมือง

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้โชคดีมีสุขสมหวังดั่งที่คิ
ดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มานพ  ทองเหลี่ยม
ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
ร.ร.วัชรวิทยา

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ศักดิ์ศรี  ลอยบัณฑิตย์
ร.ร.บ้านวังตะล่อม

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ภัทริดาวดี  นามวัง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. น้ำทิพย์  ศรีสุวรรณ
ร.ร.บ้านพรานกระต่าย

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ดวงรัตน์  ศรีพิทักษ์
ร.ร.บ้านแก้วสุวรรณ

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ประภา  พวงดอกไม้
ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กฤติกา  ปาจิตร์
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ขวัญชัย  จันเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงฯ

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สันทัศน์  ภู่สงค์
ร.ร.ประชาสันติภาพ

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุเทพ  เสนาะจิต
บำนาญ อ.เมือง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. สุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ
ร.ร.บ้านดงซ่อม

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ครรชิต  ดำดี
ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นนทพร  อรรถาวีย์
ร.ร.ระหานวิทยา

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เจษฎา  สุโน
ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ชินวัฒน์  อึ้งชัยพงษ์
หน่วยกลางสมาชิกสมทบ

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อุไร  เกิดเทพ
สมทบ อ.เมือง

    พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด
ลบันดาล ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิร
ันดร์ไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง วารุณี  พงษ์กุญชร
สมทบ อ.เมือง

    สุขสมหวัง ดั่งใจ
ปรารถนา ลาภผลมา มากล้น
คนเลื่อมใส ให้สุขสม รมย์รื่น
ชื่นกายใจ ทั้งวันนี้
วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 395 Today
»   เมื่อวานนี้ 405 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1204 Week
»   เดือนนี้ 7293 Month
»   ปีนี้ 28941 Year
»   รวมทั้งหมด 28941 Total
Record: 556 (27.01.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com