l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
   
   
 
     
   
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
     
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
     
     
 
     
   
 
     
 
 
 
         
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ตัวอย่างและวิธีการคิดเงินปันผล
ตัวอย่างและวิธีการคิดเงินปันผล
ตัวอย่างและวิธีการคิดเงินปันผล พร้อมดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
13 พ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 114 ] คน    
ประกาศรายชื่ออบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่ออบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2558

05 พ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 221 ] คน    
รับสมัครการอบรมทำผลงานทางวิชาการ  ประจำปี  2558
รับสมัครการอบรมทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2558
รับสมัครม 22 - 30 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมใน 3 พฤศจิกายน 2558
26 ต.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 176 ] คน    
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชี ให้ยื่นเรื่องภายใน 13 พ.ย. 58
21 ต.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 607 ] คน    
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 28–29 พ.ย. 58 ณ อาคารหอประชุมสอ.ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
21 ต.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 195 ] คน    
สหกรณ์ฯสัญจร
สหกรณ์ฯสัญจร
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯกลุ่มโรงเรียนนครโกสั
02 ต.ค. 2555   ผู้อ่าน [ 296 ] คน    
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นตัวแทนสัญจรพบสมาชิกตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผน โดยได้พบปะสมาชิกก
01 ต.ค. 2555   ผู้อ่าน [ 194 ] คน    
ร่วมปรึกษาหารือ
ร่วมปรึกษาหารือ
นายจำเริญ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทย และคณะ มาเยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อ
01 ต.ค. 2555   ผู้อ่าน [ 313 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [14] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [11] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [12] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [12] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [11] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [12] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [11] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [12] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [13] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [13] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [10] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [11] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [10] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [12] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [12] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [10] 12 มิ.ย. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [14] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [12] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [13] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [12] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [13] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [12] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [12] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [11] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
มุมมองผู้ตรวจสอบ [16] 16 ต.ค. 2558
สาระจากโต๊ะประชุม [13] 16 ต.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [18] 16 ต.ค. 2558
รายงานประจำเดือน กันยายน 2558 [13] 16 ต.ค. 2558
สารจากประธาน [15] 16 ต.ค. 2558
สหกรณ์ไขข้อของใจ [13] 26 ส.ค. 2558
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [11] 14 ส.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [13] 14 ส.ค. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 23 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 11 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 10 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 12 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 12 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 10 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 10 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 10 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 11 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 13 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 13 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 11 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 13 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 10 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง [ 15 ] 15 ก.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 12 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 96 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 11 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 36 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 13 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 23 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 [ 11 ] 15 ต.ค. 2558
รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 10 ] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 10 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 11 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 11 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 11 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 10 ] 16 ต.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 13 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 12 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 11 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 10 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 12 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 13 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 12 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 26-2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 [ 12 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 25-2558 การขยายวันที่เปิดรับสมัครโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรสยได้ ประจำปี 2558 [ 11 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 20-2558 การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด [ 12 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศีี่ 18-2558 รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 12 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 14-2558 รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 [ 11 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 12 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 12 ] 20 ก.พ. 2558
 
 
 

 ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
[ ผู้อ่าน 642 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 753 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 1183 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
[ ผู้อ่าน 1145 คน ] 
วันที่  11 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน กันยายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน กันยายน 2558
[ ผู้อ่าน 120 คน]
 วันที่  15 ต.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[ ผู้อ่าน 213 คน]
 วันที่  13 ส.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
[ ผู้อ่าน 187 คน]
 วันที่  24 ก.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 336 คน ] 
วันที่  22 เม.ย. 2558
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 504 คน ] 
วันที่  10 ก.พ. 2558
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 435 คน ] 
วันที่  23 ม.ค. 2558
 
 
 
 
    
   
   
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลัก
ให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก
เช่น 1234567890123
 
 
 
 


วันนี้ 02 ธ.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 27 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 234 Today
»   เมื่อวานนี้ 553 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1599 Week
»   เดือนนี้ 787 Month
»   ปีนี้ 45916 Year
»   รวมทั้งหมด 45916 Total
Record: 1530 (11.11.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp.in.th@gmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com
 
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP53\ext\php_sqlsrv_53_ts_vc9.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP53\ext\php_pdo_sqlsrv_53_ts_vc9.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0