l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานประจำอำเภอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15
17 ธ.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 66 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปี  2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2557
อบรมครั้งที่ 2 เสาร์ 25 ต.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
15 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 371 ] คน    
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ/เลขานุการชมรมเจ้าหน้าที่ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาชมรม
13 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 173 ] คน    
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด นัดประชุมทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมและข้อมูลในการจัดอบรบโครงการอบร
10 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 201 ] คน    
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 173 ] คน    
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
คณะกรรมการสรรหากรรมการ เตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการใช้สิทธิลงคะแนนของสมาชิก ได้ชี้แจงสรุปขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 147 ] คน    
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกษียณอายุร
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 205 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2557
02 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 285 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [11] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [181] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [107] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [104] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [102] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [98] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [100] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [101] 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [18] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [116] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [93] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [86] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [92] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [81] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [76] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [87] 17 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [18] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [109] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [87] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [75] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [84] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [84] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [83] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [82] 17 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 341 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 127 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 97 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 118 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 112 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 143 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 96 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 87 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 77 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 109 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 124 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 90 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 155 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 90 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอกู้ปันผล [ 164 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 71 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 139 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 112 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 81 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 138 ] 03 พ.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 112 ] 28 ต.ค. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 12 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 113 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 76 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 80 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 61 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 72 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 83 ] 08 พ.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 106 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 81 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 81 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 111 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 84 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 71 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 75 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 38-2557 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 22 ] 11 ธ.ค. 2557
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 99 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 76 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 73 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 89 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 78 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 88 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 130 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 91 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 123 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 97 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 103 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 119 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 113 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
 
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 51 คน]
 วันที่  11 ธ.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 223 คน]
 วันที่  16 ต.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 279 คน]
 วันที่  15 ก.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 323 คน ] 
วันที่  08 ส.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 203 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 327 คน ] 
วันที่  10 มิ.ย. 2557
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 19 ธ.ค. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 21 คน

นาง เพทาย  ชมภูรัตน์
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. ศิวิไลซ์  ใจแสน
บำนาญ อ.ขาณุฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สมพร  ลัดดาพันธ์
ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง จินตนา  มีล้นศักดิ์
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สฤษณ์  พรมสายใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย คำกอง  จูมจัตุรัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุรเดช  รัตนะบดี
ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

ว.ท.ร.ต.ญ กณิษฐกานต์  คงมงคล
ร.ร.บ้านเกาะพิมูล


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ลัดดา  เมฆี
ร.ร.บ้านบางลาด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. กาญจนา  แก้วบุญเรือง
ร.ร.อนุบาลปางฯ(หินชะโงก)


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย บุญส่ง  พิมพา
ร.ร.บ้านบึงมาลย์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. นิชชาภัสส์  แสนธิ
ร.ร.คลองลานวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สิริวลี  เครือสิงห์
ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อดิศักดิ์  นิลนัครา
ร.ร.ขาณุวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย นพฤทธิ์  ฟักแก้ว
ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สมคิด  ประมาณ
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

รตต. เฉลิมพล  นกน้อย
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม

    สุขสันต์วันเกิดครับผู้หมวด
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ไม่จน,เฮงๆ,รวยๆ,ตลอดไป
นะครับหมวด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย ฉัตรชัย  อุยานุกิจกูล
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สม  เกียรติทวี
สมทบ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. พิมล  เย็นณที
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สังวาล  สวัสดี
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 305 Today
»   เมื่อวานนี้ 364 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1775 Week
»   เดือนนี้ 4245 Month
»   ปีนี้ 4245 Year
»   รวมทั้งหมด 4245 Total
Record: 492 (11.12.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com