l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
กำหนดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
กำหนดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
กำหนดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2558
22 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 85 ] คน    
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ รดน้ำขอขมา ขอโทษ ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของสหกรณ์ออมทรัพย
21 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 31 ] คน    
อำนวยการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
อำนวยการประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 58
21 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 20 ] คน    
ศึกษาประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
ศึกษาประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
นายอธิการ ยามา ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 58 ณ ห้อ
21 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 19 ] คน    
เงินกู้ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
เงินกู้ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
คณะกรรมการเงินกู้ นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 จัดประชุมเมื่อวั
21 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 29 ] คน    
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารหอประชุมห้องประชุม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการอาคารหอประชุมห้องประชุม
การอนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง
07 เม.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 63 ] คน    
ประชุมศึกษาประจำเดือนมีนาคม
ประชุมศึกษาประจำเดือนมีนาคม
นายอธิการ ยามา ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 4
13 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 133 ] คน    
เงินกู้ประชุมประจำเดือนมีนาคม
เงินกู้ประชุมประจำเดือนมีนาคม
คณะกรรมการเงินกู้นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณากลั่น
13 มี.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 148 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [16] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [224] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [278] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [374] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [314] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [301] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [295] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [310] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [13] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [120] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [165] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [222] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [302] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [252] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [257] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [262] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [13] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [173] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [226] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [275] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [258] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [245] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [258] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [279] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [145] 16 มี.ค. 2558
สารจากประธาน ก.พ.58 [125] 16 มี.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ ก.พ.58 [145] 16 มี.ค. 2558
รายงานประจำเดือน ก.พ.58 [97] 16 มี.ค. 2558
มุมผู้ตรวจ ก.พ.58 [111] 16 มี.ค. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ ก.พ.58 [107] 16 มี.ค. 2558
บทบรรณาธิการ [164] 26 ก.พ. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ [156] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1109 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 357 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 317 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 345 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 349 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 462 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 284 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 269 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 236 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 311 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 351 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 284 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 377 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 296 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอสวัสดิการ มงคลสมรส - มีทายาทใหม่ - ครองโสดครบ 60 ปี [ 64 ] 31 มี.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 207 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 621 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 295 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 736 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 525 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 560 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 12 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 148 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 189 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 276 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 232 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 225 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 207 ] 25 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 324 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 269 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 317 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 284 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 310 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 348 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 302 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 205 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 159 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 215 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 14 คน]
 วันที่  22 เม.ย. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 238 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 201 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 294 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 389 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 453 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 25 เม.ย. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 28 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 6 Today
»   เมื่อวานนี้ 430 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2019 Week
»   เดือนนี้ 7743 Month
»   ปีนี้ 20856 Year
»   รวมทั้งหมด 20856 Total
Record: 596 (24.02.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com