l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 29 – 30 พ.ย. 2557 ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ฯ สาขาคลองขลุง
11 พ.ย. 2557   ผู้อ่าน [ 147 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปี  2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการตามสาขาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2557
อบรมครั้งที่ 2 เสาร์ 25 ต.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
15 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 315 ] คน    
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
สารสัมพันธ์ชมรมเจ้าหน้าที่
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ/เลขานุการชมรมเจ้าหน้าที่ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาชมรม
13 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 131 ] คน    
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อม
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด นัดประชุมทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมและข้อมูลในการจัดอบรบโครงการอบร
10 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 161 ] คน    
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 131 ] คน    
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
เตรียมความพร้อมใช้สิทธิลงคะแนน
คณะกรรมการสรรหากรรมการ เตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการใช้สิทธิลงคะแนนของสมาชิก ได้ชี้แจงสรุปขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 110 ] คน    
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุฯ
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกษียณอายุร
07 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 165 ] คน    
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2557
02 ต.ค. 2557   ผู้อ่าน [ 242 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [130] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [72] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [65] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [65] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [61] 18 มี.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมกราคม 57 [69] 20 ก.พ. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [67] 13 ม.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2556 [66] 20 พ.ย. 2556
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [79] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [58] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [50] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [57] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [45] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [40] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [51] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สสอค.) ประจำเดือนมกราคม 57 [50] 15 ม.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [71] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [53] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [46] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [52] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [50] 18 มี.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 ม.ค. 57 [48] 13 ก.พ. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 พ.ย. 56 [51] 17 ม.ค. 2557
รับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) ประจำเดือนมกราคม 57 [61] 15 ม.ค. 2557
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 240 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 83 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 58 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 78 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 70 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 93 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 60 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 49 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 49 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 72 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 78 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 55 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 120 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 58 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 24 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 44 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 33 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 22 ] 18 พ.ย. 2557
หนังสือแจ้งความประสงค์ต่างๆ [ 89 ] 03 พ.ย. 2557
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) [ 75 ] 28 ต.ค. 2557
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรั พยแหงประเทศไทย(สส.ชสอ.) [ 58 ] 15 ก.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 76 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 45 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 53 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 36 ] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2557 [ 46 ] 10 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 52 ] 08 พ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2557 [ 46 ] 18 มี.ค. 2557
 
 
 

 
ประกาศ 61 -2556 เรื่อง การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก [ 67 ] 10 ม.ค. 2557
58 / 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ [ 47 ] 18 ธ.ค. 2556
ประกาศ 57 -2556 เรื่อง การรับสมัครผู้ประสานงาน [ 49 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 56 -2556 เรื่อง การให้กู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงิน ( เงินปันผล ) [ 66 ] 11 ธ.ค. 2556
ประกาศ 52-2556 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) [ 51 ] 14 ต.ค. 2556
ประกาศ 51-2556 เรื่อง การหักเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาปี 2556 [ 43 ] 09 ต.ค. 2556
ประกาศ 50 -2556 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2557 [ 45 ] 09 ต.ค. 2556
 
 
 

 
ประกาศที่ 20-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 67 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 19-2557 เรื่อง รับสมัครการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แทนหน่วยสรรหาที่ว่าง [ 52 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 18-2557 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 [ 45 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 17-2557 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558 [ 59 ] 02 ก.ย. 2557
ประกาศที่ 13-2557 เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 48 ] 24 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 10-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครการขอรับ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด ประจ าปี 2557 [ 55 ] 02 ก.ค. 2557
ประกาศที่ 9-2557 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ [ 52 ] 02 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 80 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 58 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 80 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 56 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 67 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 81 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 72 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 182 คน]
 วันที่  16 ต.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 246 คน]
 วันที่  15 ก.ย. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
[ ผู้อ่าน 290 คน]
 วันที่  08 ส.ค. 2557
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
[ ผู้อ่าน 173 คน ] 
วันที่  31 ก.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
[ ผู้อ่าน 300 คน ] 
วันที่  10 มิ.ย. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน เมษายน 2557
[ ผู้อ่าน 520 คน ] 
วันที่  07 พ.ค. 2557
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


วันนี้ 29 พ.ย. 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 24 คน

นาย สม  ช่างต่อ
บำนาญ อ.คลองขลุง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง บุญพา  สงวนศักดิ์
บำนาญ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง อัมพร  จารุชาต
ร.ร.อนุบาลไทรงาม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ไพเราะ  แก้วแต้ม
บำนาญ อ.โกสัมพีฯ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ศิวาภรณ์  เรื่อศรีจันทร์
บำนาญศูนย์การศึกษา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง พรสวรรค์  สุวรรณทรัพย์
ร.ร.บ้านโนนมะกอก


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย นิพล  พิณเมืองทอง
ร.ร.บ้านบึงทับแรต


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ลำเพย  ภูคลัง
ร.ร.บ้านถนนน้อย


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มานพ  สัปทน
ร.ร.บ้านวังโขน


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สุรพล  พิมพ์สอน
ร.ร.วัชรวิทยา

    สุขสันต์วันเกิดครับท่าน
ขอให้โชคดี
มีสุขสมหวังดั่งที่คิดไว้
ไม่เจ็บ,ม่จน,เฮงๆ,รวยๆลตลอดไปน
ะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย มานะ  สุขเกษม
ร.ร.วัดน้อยวรลักษณ์


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เอนก  แสนวงษ์
ร.ร.วัดอุเบกขาราม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย สนันท์  กุรินทร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ยุพดี  อ่อนฤทธิ์
ร.ร.บ้านหัวรัง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง รัชนก  มหาศรี
ร.ร.โนนตารอด


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ทวีพร  จิรกิจวัฒนะ
ร.ร.บ้านตอรัง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย อนัณสรณ์  เทียนจรัสคุณ
ร.ร.สักงามวิทยา


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง สุธีรา  สิงห์คำโล
ร.ร.บ้านศรีไกรลาศ


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เอกราช  บุญประเสริฐ
อ้างอิงสมทบครูไทย,ชุมนุม


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส. รัตนา  เฮงสิน
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง กันยารัตน์  วุ้นประสิทธิศักดิ์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาง ศุภวัลย์  สิงห์โต
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย เอกราช  บุญประเสริฐ
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นาย พงษ์สวัสดิ์  ศิริไพบูลย์
สมทบ อ.เมือง


>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 48 Today
»   เมื่อวานนี้ 210 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 258 Week
»   เดือนนี้ 258 Month
»   ปีนี้ 258 Year
»   รวมทั้งหมด 258 Total
Record: 210 (28.11.2014)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com