l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
     
 
 
 
     
   
     
   
 
 
 
     
 
 
 
     
   
   
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
         
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
19 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 79 ] คน    
สอ.ครูร้อยเอ็ดขอศึกษาดูงาน
สอ.ครูร้อยเอ็ดขอศึกษาดูงาน
นายสุนทร อนุเพชร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จ
19 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 31 ] คน    
ประชุมอำนวยการ
ประชุมอำนวยการ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนเพื่อรับทราบและพิจารณากลั
19 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 29 ] คน    
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่ว
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 95 ] คน    
พิจารณาวาระเงินกู้
พิจารณาวาระเงินกู้
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 58 คณะกรรมการเงินกู้ นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหา
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 65 ] คน    
สัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิก
สัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิก
เมื่อวันที่ 7 – 9 ส.ค. 58 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 44 ] คน    
ประชุมกลั่นกรอง
ประชุมกลั่นกรอง
นายอธิการ ยามา ประธานคณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 9 พิจารณาการจ่ายเงินกองทุนสวัสด
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 44 ] คน    
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ
ดร. รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ, ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพ
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 72 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [299] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [393] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [515] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [538] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [475] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [458] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [454] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [467] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [87] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [241] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [280] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [311] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [369] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [443] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [399] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [401] 12 มิ.ย. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [50] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [238] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [357] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [378] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [413] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [408] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [398] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [393] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
สหกรณ์ไขข้อของใจ [20] 26 ส.ค. 2558
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [70] 14 ส.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [62] 14 ส.ค. 2558
มุมมองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [54] 14 ส.ค. 2558
สาระจากโต๊ะประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [56] 14 ส.ค. 2558
สารจากประธาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [50] 14 ส.ค. 2558
สารจากประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [59] 24 ก.ค. 2558
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [431] 16 มี.ค. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1721 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 543 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 475 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 535 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 523 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 718 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 504 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 406 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 378 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 465 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 518 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 447 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 563 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 465 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง [ 113 ] 15 ก.ค. 2558
ใบคำขอสวัสดิการ มงคลสมรส - มีทายาทใหม่ - ครองโสดครบ 60 ปี [ 272 ] 31 มี.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 373 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 894 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 480 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 1361 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 933 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 40 ] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 199 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 278 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 329 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 408 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 363 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 357 ] 19 ก.ย. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 492 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 427 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 493 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 435 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 478 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 525 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 472 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 26-2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 [ 12 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 25-2558 การขยายวันที่เปิดรับสมัครโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรสยได้ ประจำปี 2558 [ 13 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 20-2558 การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด [ 14 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศีี่ 18-2558 รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 9 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 14-2558 รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 [ 11 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 450 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 387 ] 20 ก.พ. 2558
 
 
 

 ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
[ ผู้อ่าน 251 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 281 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 447 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
[ ผู้อ่าน 457 คน ] 
วันที่  11 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[ ผู้อ่าน 71 คน]
 วันที่  13 ส.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
[ ผู้อ่าน 83 คน]
 วันที่  24 ก.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 233 คน]
 วันที่  22 เม.ย. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 392 คน ] 
วันที่  10 ก.พ. 2558
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 329 คน ] 
วันที่  23 ม.ค. 2558
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 445 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2557
 
 
 
 
    
   
   
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลัก
ให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก
เช่น 1234567890123
 
 
 
 


วันนี้ 29 ส.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 21 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 80 Today
»   เมื่อวานนี้ 381 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2359 Week
»   เดือนนี้ 10666 Month
»   ปีนี้ 10666 Year
»   รวมทั้งหมด 10666 Total
Record: 623 (19.08.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp.in.th@gmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com