l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl

โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส จากการดำเนินการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้บุตรสมาชิกตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ซึ่งมีท่านสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรเพิ่มโอกาสให้กับบุตรสมาชิกที่มีความตั้งใจในการเรียน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอได้มาสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการในปีนี้ การจัดสรรทุนการศึกษาของสหกรณ์ ฯ จะสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนถึง 3 กลุ่ม คือ นักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกทั่วไป นักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกซึ่งประสงค์จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา และนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส สำหรับเงินทุนที่สหกรณ์ ฯ จะจัดสรรให้กับนักเรียนนั้น กำหนด ดังนี้
 
1.    ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่สมัครขอรับทุน มีดังนี้
 
1.1
ชั้นอนุบาล 1 – 3
ได้รับไม่เกินทุนละ
500
บาท
1.2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ได้รับไม่เกินทุนละ
600
บาท
1.3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ได้รับไม่เกินทุนละ
700
บาท
1.4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ได้รับไม่เกินทุนละ
800
บาท
1.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือเทียบเท่า
ได้รับไม่เกินทุนละ
1,000
บาท
1.6
ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
ได้รับไม่เกินทุนละ
1,200
บาท

  

 

  

                                                         
2.    ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกที่ประสงค์แข่งขันสอบชิงทุน เปิดให้มีการสอบชิงทุนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในแต่ละชั้นมีทุนการศึกษา 10 ทุน  ดังนี้
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
-   รางวัลที่ 1
1 ทุน
จำนวนทุนละ
3,500
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 2
1 ทุน
จำนวนทุนละ
2,500
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 3
1 ทุน
จำนวนทุนละ
2,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลชมเชย
7 ทุน
จำนวนทุนละ
1,000
บาท
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
-   รางวัลที่ 1
1 ทุน
จำนวนทุนละ
4,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 2
1 ทุน
จำนวนทุนละ
3,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 3
1 ทุน
จำนวนทุนละ
2,500
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลชมเชย
7 ทุน
จำนวนทุนละ
1,500
บาท
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
-   รางวัลที่ 1
1 ทุน
จำนวนทุนละ
5,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 2
1 ทุน
จำนวนทุนละ
4,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 3
1 ทุน
จำนวนทุนละ
3,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลชมเชย
7 ทุน
จำนวนทุนละ
2,000
บาท
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
-   รางวัลที่ 1
1 ทุน
จำนวนทุนละ
6,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 2
1 ทุน
จำนวนทุนละ
5,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลที่ 3
1 ทุน
จำนวนทุนละ
4,000
บาท
(พร้อมโล่รางวัล)
-   รางวัลชมเชย
7 ทุน
จำนวนทุนละ
2,000
บาท
 
 
 

 
3.    ทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส จัดสรรให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งไม่ใช่บุตรสมาชิก และกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 ทุน โดยจัดให้นักเรียนได้รับทุนไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน
 

 
นายสมพล ตันติสันติสม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรทุนด้วยวิธีการดังกล่าว จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายของสมาชิกซึ่งมีบุตรกำลังศึกษา และสมาชิกจะได้มีโอกาสในการนำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุตรสมาชิกได้มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้นักเรียนที่ด้อยโอกาสยังได้รับการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีเจตคติที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งถือเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะและการบริการสังคมอีกด้วย
 
 
(ขนาดกระดาษ A3)
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน [ 415 ] คน
 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com