l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl

ข่าวดี!!!! ขยายเวลารับสมาชิก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ขยายเวลารับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
              แบบไม่จำกัดอายุได้ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554       
                                    เวลา 15.30 น.                                     
     ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าพร้อมค่าธรรมเนียมและค่าสมัครรวม 2 สมาคม 2,680 บาท(ครูไทย ชำระ 1,640 บาท/ ชุมนุมฯ ชำระ 1,040)  โดยจะเริ่มคุ้มครอง 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 54 สิทธิประโยชน์สู่ทายาทสมาชิก และเพื่อสิทธิ์ในการยื่นกู้สามัญ รับเงินสงเคราะห์รวมกัน 2 สมาคม 1,200,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ทั้ง 2 สาขา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้รับผลประโยชน์
2. ใบรับรองที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)
3.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาเปลี่ยนชื่อ -เปลี่ยนสกุล (ถ้ามี)
สมาชิกสามารถเตรียมเอกสารล่วงหน้าก่อนมาสมัครได้นะคะ *

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 337 ] คน
 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com