l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl

ผลการคัดเลือกผู้ประสานงานอำเภอ

                               
                                               
                               
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ที่   11 / 2553
เรื่อง   ผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ
------------------------------------------------------------
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  จำกัด  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียน / ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา / หน่วยงานอำเภอ  ตามประกาศสหกรณ์ฯ  ที่ 10 / 2553  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2553  นั้น บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2553 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
อ.เมือง
 
ที่
กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์เครือข่าย/หน่วยงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1
กลุ่มโรงเรียนชากังราว
นางวันเพ็ญ มะโนชัย
2
กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
นายวินิต วงศ์นากนากร
3
กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
นายกิตติศักดิ์ พรมบุรินทร์
4
กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
นายมานิต แถลงการณ์
5
กลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์
6
กลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
นายประจักษ์ วัฒนศิริ
7
กลุ่มโรงเรียนคณฑี
นายปรีชา ภู่ประเสริฐ
8
กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง
นายสมชาย สังข์ไทย
9
กลุ่มโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
นางยุคลธร วัชรพิบูลย์
10
กลุ่มโรงเรียนวังทอง
นายบุญเลิศ คำกล่อม
11
กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
นายเผดิม รัตถา
อ.พรานกระต่าย
12
กลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย
นายนิกูล เปียมาลย์
13
กลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง
นายประจักษ์ชัย ศรีพรหม
14
กลุ่มโรงเรียนคลองคีรี
นายพงษ์ธร สันติกุล
15
กลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว
นายกิตติศักดิ์ กระต่ายทอง
16
กลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก
นายติรัตน์ อินหาดกรวด
อ.ไทรงาม
17
กลุ่มโรงเรียนไทรงาม
นายวันชัย แสงเสน
18
กลุ่มโรงเรียนพานทอง
นายสมบูรณ์ ขุนพิลึก
19
กลุ่มโรงเรียนหนองคล้า
นายสุวิทย์ สัปทน
อ.ลานกระบือ
20
กลุ่มโรงเรียนลานกระบือ
นายแจ่ม พลายสังข์
21
กลุ่มโรงเรียนพัชรสุขสันต์
นายอาคม ศกุนรักษ์
22
กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง
นายจักรกฤช สุภาภรณ์ประดับ
อ.โกสัมพี
23
กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี
นายสมนึก อ้ายง้าว
24
กลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี
นายวิสุทธิ์ รักพ่วง
อ.ขาณุฯ
25
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโค้งไผ่หามแห
นายปริญญา จันดาแก้ว
26
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสลกบาตร
นายสำอางค์   ทองอ้น
27
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านไร่ดอนแตง
นายนิพนธ์ เหลืองทอง
28
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางมะค่า
นายผะเด็จ ว่องธัญญการ
29
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาณุวรลักษณ์
นางณัฏฐาภรณ์ พิลา
30
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวชิรราษฎร์
น.ส.ศรีรัช เทพศิริ
อ.คลองขลุง
31
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังไทร
นายอุดร บัวสกุล
32
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวชิรธรรม
นายพงษ์ศานติ์ เย็นอ่อน
33
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังแขมวังยาง
นายวินัย มณีพลาย
34
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองขลุง
นายประหยัด สิริกรรณะ
35
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณมิตร
นายสุชีพ แก้วศรี
อ.ปางศิลาทอง
36
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางศิลา
นายเสน่ห์ ทองมี
37
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ทองพัฒนา
นางสุนันธ์ จาดดำ
อ.คลองลาน
38
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองลานพัฒนา
นายเฉลิม ทองหาญ
39
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองน้ำไหล
น.ส.สุภาวิณี พัวงามประเสริฐ
40
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสักงามโป่งน้ำร้อน
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
อ.ทรายทองวัฒนา
41
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทรายทองวัฒนา
นายสมพงษ์ เหล่าทรัพย์
อ.บึงสามัคคี
42
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบึงสามัคคี
นางศรีประไพ นิลสุ่ม
43
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหาน
นายสุเทพ วงค์สว่าง
44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นางเรณา สุวรรณ
46
หน่วยบำนาญสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายบุญยืน อินทรศรี
47
หน่วยบำนาญสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายสมบัติ กาญจนะ
48
เขตไม่สังกัดเขตพื้นที่
นายอนันต์   น่วมอินทร์
 
โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียน / ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา / หน่วยงาน  รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์   2553 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
 
ประกาศ   ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2553
 
                                                                                   
                                                                         (นายสมยศ รอดพร้อม)
                   รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
                                             ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
 
 

 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน [ 437 ] คน
 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com