l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
ผู้จัดการสหกรณ์ฯเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สอ.ครูสาขาคลองขลุง จัดอบรมทำผลงานทางวิชาการ
สอ.ครูสาขาคลองขลุง จัดอบรมทำผลงานทางวิชาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด สาขาคลองขลุง จัดอบรมทำผลงานทางวิชาการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต2
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
นายสมยศ รอดพร้อม รองประธานดำเนินการและนางมลชลีณา กิตติขจร เข้าร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมรัพย์ภาคเหนือ วันที่ 30 ส.ค. 52
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา
ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา
ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก(กิจกรรมที่2) สอบเมื่อ 29 ส.ค. 52
ผู้อ่าน [ 425 ] คน
โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ
โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ
อบรมทำผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ให้ความรู้สหกรณ์ฯกับกลุ่มครู อ.ไทรงาม
ให้ความรู้สหกรณ์ฯกับกลุ่มครู อ.ไทรงาม
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการและนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ ร่วมอบรมและให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
กู้สามัญชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
กู้สามัญชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
ช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมหนี้
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
สอ.ครูสาขาคลองขลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สอ.ครูสาขาคลองขลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สาขาคลองขลุง ร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน โดยการปลูกต้นไม้เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและสอบชิงทุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและสอบชิงทุน
วันสอบ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ โรงเรียนวัชรวิทยา
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
กำหนดหลักเกณฑ์กองทุนค้ำประกันเงินกู้ยืม
กำหนดหลักเกณฑ์กองทุนค้ำประกันเงินกู้ยืม
เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ค้ำ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืม
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
ขั้นตอนดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอนดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลต่างๆของสมาชิก
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
พบปะแกนนำข้าราชการบำนาญ
พบปะแกนนำข้าราชการบำนาญ
พบปะแลกเปลียนข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำมาใช้เพือประโยชน์ของสหกรณ์
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ลงนามสัญญากับบริษัทประกันชีวิต
ลงนามสัญญากับบริษัทประกันชีวิต
สอ.ครูกำแพงเพชร ลงนามในสัญญากับบริษัท เอส จี เอ ไลท์ โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ขยายวงเงินกู้ช่วยเพื่อนสมาชิก
ขยายวงเงินกู้ช่วยเพื่อนสมาชิก
ขยายวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่ง 180 งวด
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
จัดโครงการอบรมผลงานทางวิชาการให้กับสมาชิก
จัดโครงการอบรมผลงานทางวิชาการให้กับสมาชิก
สหกรณ์จัดอบรมผลงานทางวิชาการให้แสมาชิก เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
เพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
เพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สหกรณ์ฯเพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท อ่านหลักเกณฑ์>>
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิก
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิก
จัดทำซีดีรอมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แจกสมาชิกสหกรณ์ฯ
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
สหกรณ์ฯจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
บริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม)
บริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม)
สหกรณ์ฯบริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม) จัดประชุมราคาถูก
ผู้อ่าน [ 576 ] คน
ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิก
ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิก

ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรายงานกิจการประจำปี
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรายงานกิจการประจำปี

ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผจก.สอ.ครูกพ. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
มาเยี่ยมเยือน
มาเยี่ยมเยือน
เหรัญญิก กรรมการ ผู้จัดการสอ.ครูนครสวรรค์ มาเยี่ยมเยือน
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com