l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ได้ทีมติว่าจ้างช่างจากกรมทาง เข้าจัดระเบียบในการตีเส้นจราจร บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับสมาชิกและบุคลากรภายนอกที่เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการของ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร(OD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 4-7 เม.ษ. 57
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
สอ.ครู กพ.ซื้อหุ้นให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท ในวันที่ 4 เม.ย.57
ผู้อ่าน [ 445 ] คน
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2557 นำโดย คร.รมย์ พะโยม ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ราย นายสิทธิธร ดีมี, นายวีระ จำปาเกตุ, นายสมศิลป์ บันลือศักดิ์, นายไพบูลย์ โพธิ์กิ่ง และ นายวัชริน จองไพจิตรสกุล เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 492 ] คน
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี – ซูโจว ระหว่างวันที่ 3–8 มิ.ย. 57 รับสมัคร 24 มี.8. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
ผู้อ่าน [ 455 ] คน
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการนำคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนาหลังสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมภาคเหนือรุ่น 1" เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของภาค และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 200 คน ในวันที่ 15-16 มี.ค. 57 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอเมือง, อำเภอโกสัมพีนครและข้าราชการบำนาญทั้งสองอำเภอ ประจำปี 2557 ศึกษาดูงานสอ.ครูเชียงราย เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และความความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของสมาชิก เมื่อวันที่ 7 – 9 มี.ค. 56
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้เห็นชอบให้จัดส่ง นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ และ นางอัจฉราพร คำพุฒ รองผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดและการนำเสนอสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งคู่กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
ย้ายแล้ว ! ที่ทำการชั่วคราว
ย้ายแล้ว ! ที่ทำการชั่วคราว
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ได้อนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการการ ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบจ้างบริษัทออกแบบบ้านเรา จำกัด ดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง โดยวิธีพิเศษ จำนวนเงิน 2,600,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 10 ก.พ. – 10 ส.ค. 2557 และที่ทำการชั่วคราวได้ย้ายไปบริการสมาชิกที่ ชั้น 2 ของอาคารสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 57 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
เตรียมพร้อมควบคุมและตรวจรับงาน
เตรียมพร้อมควบคุมและตรวจรับงาน
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 57 นายสุนทร อนุเพชร ประธานกรรมการตรวจรับงาน จัดประชุมซักซ้อมทำคามเข้าใจกับผู้รับจ้างและคณะคณะกรรมการตรวจรับงาน ในการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมจัดทาสีใหม่ของสำนักงานทั้ง 2 แห่ง ตามที่ประใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
สัมมนาการกำกับดูแลความพอเพียงด้านการเงินฯ
สัมมนาการกำกับดูแลความพอเพียงด้านการเงินฯ
เมื่อวันที่ 1-2 มี.ค. 57 นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด ร่วมสัมมนา “การกำกับดูแลความพอเพียงด้านเงินทุน และการบริหารสภาพคล่องตามแนวทาง Basel และภาวะเศรษฐกิจการเงินปัจจุบัน และแนวโน้มในระยะ 6 เดือน” เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอด้านกองทุน และการบริหารสภาพคล่อง ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
ประชุมใหญ่ สสอค.และประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ประชุมใหญ่ สสอค.และประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
นายสมบัติ กาญจนะ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติแผนงานประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร” เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
เปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
เปลี่ยนแปลงวันที่ศึกษาดูงานของสายที่ 2 ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ฯ จาก 18 - 20 เม.ย. 57 เป็น 24-26 เม.ย. 57
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
โครงการศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
โครงการศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
สายที่ 1 ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน [ 975 ] คน
ผู้ประสานงานสอ.ครูกพ. ประจำ ปี2557
ผู้ประสานงานสอ.ครูกพ. ประจำ ปี2557
ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2556
ผู้อ่าน [ 408 ] คน
เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค.สมาชิกรอบพิเศษเพิ่ม
เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค.สมาชิกรอบพิเศษเพิ่ม
เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค.สมาชิกรอบพิเศษ1/2556 และ 2/2556 เพิ่ม เนื่องจากเก็บไม่พออีก 20 บาท
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯที่ต้องนำเงินสดมาชำระ สสอค.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯที่ต้องนำเงินสดมาชำระ สสอค.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯที่ต้องนำเงินสดมาชำระ สสอค.
ผู้อ่าน [ 450 ] คน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯที่ต้องนำเงินสดมาชำระ สสชสอ.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯที่ต้องนำเงินสดมาชำระ สสชสอ.

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯถอนจากเงินฝาก สสชสอ.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯถอนจากเงินฝาก สสชสอ.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯถอนจากเงินฝาก สสชสอ.
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสอค.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสอค.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสอค. เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 12 ม.ค.57
ผู้อ่าน [ 496 ] คน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสชสอ.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสชสอ.
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ฯเพิ่มในสัญญาเงินกู้ สสชสอ. เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 11 ม.ค.57
ผู้อ่าน [ 409 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ
ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานประจำอำเภอ
คณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติ ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงาน ดังต่อไปนี้
ผู้อ่าน [ 573 ] คน
ระบบ E COOPKPP
ระบบ E COOPKPP
ระบบ E COOPKPPโปรแกรมในการส่งไฟล์ข้อมูลชนิดต่างๆ ระหว่างสหกรณ์ฯกับสมาชิก ระว่างสมาชิกกับสมาชิก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ผู้อ่าน [ 401 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com