l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการจัดทำทุนประกันชีวิตเพิ่มเติม ทุนประกันคนละ 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2557
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานชั้นล่าง (สำนักงานใหญ่)
ได้จัดจ้างบริษัทออกแบบบ้านเรา จำกัด 2,500,000 บาท (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว) อยู่ในระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ 15 ส.ค.57
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
จัดทำรั้วรอบและกำแพงกั้นดิน
บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณไปจำนวนทั้งสิ้น 75,324.75 บาท
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รับสมัคร 23 มิ.ย. – 23 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขแรับทุนภายใน 20 ส.ค.57 ประกาศผลภาย 26 ส.ค.57
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
รับสมัคร 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 31 ก.ค. 57 จัดอบรม 2 ส.ค. 57 เวลา 08.30 น. ณ สอ.ครูกพ. (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านการสื่อสารทางภาษา และพัฒนาการดำเนินชีวิตของสมาชิกให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ และทีมงาน เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 57 ณ หอประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอปางศิลาทอง , ผู้แทนสังกัด สพม.เขต 41 , ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สพป.กพ.เขต 1 และผู้แทนไม่สังกัดเขตพื้นที่ ศึกษาดูงาน สอ.ครูอุดรธานี จำกัด และ สอ.ครูเลย จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และความความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของสมาชิก เมื่อวันที่ 13 -15 มิ.ย. 57
ผู้อ่าน [ 236 ] คน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน
สมัครตั้งแต่ วันที่ 1– 10 มิ.ย.57 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 57
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ ประเภท บุตร สมาชิกสามัญ ปี 57
สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ ประเภท บุตร สมาชิกสามัญ ปี 57
เป็น บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ อายุไม่เกิน 50 ปี นับตามปี ปฏิทิน (ไม่เกิดก่อน ปี 2507)
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
เชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57, ผู้ตรวจสอบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ในหัวข้อ “การทำงานเชิงรุก คิดเชิงบวก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน” โดยวิทยากร คุณไพลิน โกมลมิศร์ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในสหกรณ์พร้อมทั้งพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24-25 พ.ค. 57 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอคลองขลุง, อำเภอขาณุฯ, อำเภอบึงสามัคคี, อำเภอทรายทองและข้าราชการบำนาญทั้งสี่อำเภอ ประจำปี 2557 ศึกษาดูงาน สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และความความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของสมาชิก เมื่อวันที่ 16 – 18 พ.ค. 57
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการสัญจรพบเพื่อนสมาชิก โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิก ตามกลุ่มโรงเรียน/หน่วยงาน ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการดังกล่าว 16 พ.ค. 57 กลุ่มโรงเรียนหนองหลวง ณ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 20 พ.ค. 57 กลุ่มโรงเรียนพรานกระต่ายและบำนาญ อ.พรานกระต่าย
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการสัญจรพบเพื่อนสมาชิก โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิก ตามกลุ่มโรงเรียน/หน่วยงาน ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการสัญจรพบเพื่อนสมาชิก โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิก ตามกลุ่มโรงเรียน/หน่วยงาน ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้ จะเพิ่มวงเงินกู้ 3,675 บาทไม่มีสัญญาเงินกู้นำเงินสดไปชำระเบี้ย ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 57
ผู้อ่าน [ 253 ] คน
ตรวจรับงานปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน(สำนักงานใหญ่) ครั้งที่ 1
ตรวจรับงานปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน(สำนักงานใหญ่) ครั้งที่ 1
ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 ได้แก่ งานติดตั้งโครงสร้างฝ้าเพดาน และระบบเดินสายร้อยท่อไฟฟ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
สหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิกกลุ่มบำนาญ
สหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิกกลุ่มบำนาญ
สหกรณฯพบเพื่อนสมาชิกกลุมบำนาญ อ.คลองขลุง, อ.ปางศิลาทอง และอ.ทรายทอง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 57
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
ผู้จัดการเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการเข้าร่วมประชุม "ประเด็นกฏหมายแรงงาน"
วันที่ 24 เม.ย.57 นางมลชลีณา กิตติขจร ประชุมเรื่อง “ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์”
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
จัดระเบียบตีเส้นจราจร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ได้ทีมติว่าจ้างช่างจากกรมทาง เข้าจัดระเบียบในการตีเส้นจราจร บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับสมาชิกและบุคลากรภายนอกที่เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
ศึกษาดูงาน สอการไฟฟ้าฝ่ายผลิด
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการของ สอ.ครุกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร(OD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 4-7 เม.ษ. 57
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
ซื้อหุ้นสมนาคุณให้สมาชิก
สอ.ครู กพ.ซื้อหุ้นให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท ในวันที่ 4 เม.ย.57
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
มอบเงินฌาปนกิจครูไทยและชุมนุมฯ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56/2557 นำโดย คร.รมย์ พะโยม ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ราย นายสิทธิธร ดีมี, นายวีระ จำปาเกตุ, นายสมศิลป์ บันลือศักดิ์, นายไพบูลย์ โพธิ์กิ่ง และ นายวัชริน จองไพจิตรสกุล เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 471 ] คน
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี – ซูโจว ระหว่างวันที่ 3–8 มิ.ย. 57 รับสมัคร 24 มี.8. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
ผู้อ่าน [ 443 ] คน
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมสัมมนา
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการนำคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนาหลังสูตร "ผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมภาคเหนือรุ่น 1" เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของภาค และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 200 คน ในวันที่ 15-16 มี.ค. 57 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิกอำเภอเมือง, อำเภอโกสัมพีนครและข้าราชการบำนาญทั้งสองอำเภอ ประจำปี 2557 ศึกษาดูงานสอ.ครูเชียงราย เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์และความความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของสมาชิก เมื่อวันที่ 7 – 9 มี.ค. 56
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com