l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ
สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ
สอ.ครูกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และตอบแทนคุณประโยชน์ให้แก่สมาชิก พร้อมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่สมาชิกที่เข้าสู่วัยเกษียณอายุการทำงาน โดยท่าน พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงปาฐกถา “ธรรมในวัยเกษียณ” และนายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคระกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ และมติต่างๆ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการและของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ หอประชุมสอ.ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
สอ.กำแพงเพชร ได้เปิดรับสมัครประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 8 -12 ต.ค. 55 เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถส่งใบสมัครได้ที่สอ.ครูกำแพงเพชร (ทั้งสองสาขา) พร้อมทั้งลงคะแนนสรรหาใน วันที่ 6 พ.ย. 55 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนที่ระบุไว้ในประกาศ
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์นอกภาคเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2555 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 ณ โรงแรมพาโนรามา จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
ประกาศที่ 28/2555 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศที่ 28/2555 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดวันเปิด – ปิด การรับสมัคร วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.สถานที่รับสมัคร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ / สาขาคลอง
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ประกาศที่ 27/2555 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่  55
ประกาศที่ 27/2555 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัคร วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ / สาขาคลองขลุง
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่ก้อนทราย จิตรชอบค้า มารดาของนายธวิช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายของทางสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดใหม่จันทราราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
สหกรณ์ฯสัญจร
สหกรณ์ฯสัญจร
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี พร้อมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆจากทางสมาชิก ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นตัวแทนสัญจรพบสมาชิกตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผน โดยได้พบปะสมาชิกกลุ่มเทพนคร พร้อมทั้งชี้แจงข่าวความเคลื่อนไหวในปัจจุบันของสหกรณ์ฯให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ นอกจากนั้นแล้วยังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโขมงหัก ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ร่วมปรึกษาหารือ
ร่วมปรึกษาหารือ
นายจำเริญ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทย และคณะ มาเยี่ยมเยียนสอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมทั้งปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวความคิดการบริหารการเงินตามกลไกตลาดในภาวะปัจจุบัน กับ นายสมพล ตันติสันติสม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และท่านผู้จัดการฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2555 ณ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
พบสมาชิกเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยฯ
พบสมาชิกเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยฯ
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการ และผู้จัดการฯ จัดประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการทำนิติกรรมจำนองกับสหกรณ์ การจัดเตรียมเอกสารขอประปาและไฟฟ้า รวมทั้งส่งมอบที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 55 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกและชี้แจงข่าวความเคลื่อนไหวในปัจจุบันของสหกรณ์ฯ ให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลและกลุ่มคณฑีได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากเพื่อนสมาชิก เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 55 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสอ.ครูกำแพงเพชร และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 55 ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2555 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล, เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่บุตรสมาชิกที่ผ่านการสอบชิงทุน จำนวน 179 ทุน เป็นเงิน 330,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนหน่วยงานที่คัดเลือกนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 265 ทุน เป็นเงิน 155,000 บาท และ ทุนการศึกษาประเภทขอรับทุน จำนวน 3,027 ทุน เป็นเงิน 3,262,600 บาท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำอำเภอนำทุนไปมอบให้กับสมาชิกผู้ขอรับ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาข้าราชการเกษียณอายุ / เกษียณอายุก่อนกำหนด
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาข้าราชการเกษียณอายุ / เกษียณอายุก่อนกำหนด
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิ์และสวัสดิการที่เกษียณอายุฯ ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
นายดำรงค์ เฉยปัญญา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรในฝึกอบรม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2555 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ประกาศที่ 30/2555 เรื่องการจัดเก็บเงินวางหลักประกัน
ประกาศที่ 30/2555 เรื่องการจัดเก็บเงินวางหลักประกัน
จัดทำเพิ่มยอดกู้ของสมาชิกตามคำยินยอมเพื่อชำระเงินวางหลักประกันเงินกู้ยืม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2555
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2555
ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555 ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.6
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
 	การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสก.)
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสก.)
ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี วันเดินทาง 17 –21 ต.ค. 55 และ 21 – 25 ต.ค. 55 ราคา 27,500 บาท(รวมค่ารถรับส่งสนามบินไปและกลับ)
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประชุมใหญ่วิสามัญ สสอค. และ สส.ชสอ.
ประชุมใหญ่วิสามัญ สสอค. และ สส.ชสอ.
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพเพชร จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2555 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ประสานงานทั่วประเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 55 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
รับโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รับโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ พร้อมกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมาลินี อินฉัตร ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในภาคเช้า และในภาคค่ำ นายธีระ วงศ์สมุทร รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปี ชสอ. และมอบโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น แก่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555 ณ ห้องคอนเวนชั้น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านผลงานนวัตกรรมฯ
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านผลงานนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯร่วมแสดงความยินดี ในเวทีสัมมนา “การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555  (แก้ไขแล้ว)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555  (แก้ไขแล้ว)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555 นายดำรง เฉยปัญญา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้การต้อนรับ สอ.พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 22 คน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยของสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ”
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ”
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ” นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการสัมมนาหลักสูตร “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความเป็นเลิศ” ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 – 25 ส.ค. 55 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com