l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
ความคืบหน้าสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ความคืบหน้าสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกโดยจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวจำนวน 57 ยูนิต อาคารพาณิชย์ จำนวน 15 ยูนิต สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้าน และเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 คณะกรรมการตรวจงวดงาน นำโดย นายสมบัติ กาญจนะ ประธานคณะกรรมการตรวจงวกงาน ได้นำคณะกรรมการฯ ตรวจการก่อสร้างของโครงการ เพื่อจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน ณ ที่ทำการก่อสร้างของโครงการ
ผู้อ่าน [ 412 ] คน
ต้อนรับการศึกษาดูงาน
ต้อนรับการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพะเยา จำกัด จำนวน 5 คน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D)
โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D)
เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D) และศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี พร้อมทั้งร่วมเสวนาคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ประสานงานประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการออมเพื่อสวัสดิการ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการออมเพื่อสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในรายที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ, ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บเงินออม โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาสะสม และเป็นการระดมเงินทุนส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จากเดิม 4 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(สร.) 70 เท่า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(สร.) 70 เท่า
การให้เงินต้องไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3,500,000 บาท
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
คัดเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ
คัดเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ
คัเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ นายสมพลตันตืสันติสม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2555 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัย์ในเขตภาคเหนือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน รวมทั้งร่วมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจีดการสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ เพื่อส่งไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน นายสมพล ตันติสันติสม ประธานชมรมสหกรณ์ฯ/ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ/รองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมชาย คำใส และนายโอภาส จันโต กรรมการชุมนุมฯ มอบเงินสนับสุนนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2555 ของชุมนุมฯ ให้แก่ 11 โรงเรียน ในจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
รับมอบวุฒิบัตร
รับมอบวุฒิบัตร "นักบริหารสหกรณืชั้นสูง"
รับมอบวุฒิบัตร"นักบริหารสหกรณ์ชั้นสูง" นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และนาง มลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร "นักบริหารสหกรณ์ชั้นสูง" รุ่น 7 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันพิทยาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 23 มิ.ย. 2555 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรอบรู้ ในเรื่องการบริหารสหกรณ์ และทักาะในการบริหารงาน
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ สสก. ล่วงหน้าไปกับยอดเรียกเก็บรายเดือน
แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ สสก. ล่วงหน้าไปกับยอดเรียกเก็บรายเดือน
สมาคมฌาปนกิจ (สสก.) จะขอหักสงเคราะห์ล่วงหน้ากับสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลา 5 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2555)คนละ 200 บาท และ 400 บาท (กรณีสมัครให้คู่สมรส)
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
การกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ได้แก่ 1. เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก 3. เงินกู้เพื่อกรณีประสบอุบัติเหตุ/การรักษาพยาบาล/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 4.เงินกู้เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา  “โครงการสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่”
ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา “โครงการสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่”
กำหนดโครงการสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่ เพื่อสร้างสิทธิและโอกาสให้แก่สมาชิกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด  ประจำปี  2555
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2555
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2555 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2555) กิจกรรมที่ 1 สมัครขอรับทุน กิจกรรมที่ 2 สอบชิงทุน
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 20 กรกฏาคม 2555 ในวันและเวลาทำการ
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับเครื่องที่มีคุณสมบัติพร้อมใช้และทันสมัยในปัจจุบัน
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ประชุมชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำพงเพชร จำกัด ร่วมหารือชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555
ผู้อ่าน [ 473 ] คน
สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือสานความสัมพันธ์เพื่อนสมาชิก
สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือสานความสัมพันธ์เพื่อนสมาชิก
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
จัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
จัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
แจ้งสมาชิกที่จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม
แจ้งสมาชิกที่จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม
เพิ่มหนี้ในสัญญาเงินกู้ (กรณีมีหนี้) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ สมาชิกที่ไม่มีสัญญาเงินกู้ (จ่ายเป็นเงินสด) ให้นำเงินมาชำระ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
แจ้งการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
แจ้งการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
สำหรับสมาชิกที่จัดทำประกันไว้ สหกรณ์จะ เพิ่มในสัญญาเงินกู้ (กรณีมีหนี้) ส่วนสมาชิกที่ไม่มีหนี้สัญญาเงินกู้ให้นำเงินไปชำระได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด สำนักงานใหญ่/สาขาคลองขลุง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
สหกรณ์ประกาสผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านเกณฑ์ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00- 16.30 น. นี้
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ผู้จัดการ.... ไขข้อข้องใจ
ผู้จัดการ.... ไขข้อข้องใจ
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ไขข้อข้องใจ นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
จดหมายข่าว...สารจากประธาน
จดหมายข่าว...สารจากประธาน
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2555 สารจากประธาน นายสมพล ตันติสันติสม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
สารจากประธาน ... ประจำเดือนสิงหาคม
สารจากประธาน ... ประจำเดือนสิงหาคม
เลื่อน การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และประกาศผลสอบคัดเลือก จากวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตามที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤษภาคม 2555 นั้น ขอประกาศรายชื่อ ดังนี้
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com