l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl sdgsdgsdgsdl
 
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
นายดำรงค์ เฉยปัญญา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรในฝึกอบรม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2555 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ประกาศที่ 30/2555 เรื่องการจัดเก็บเงินวางหลักประกัน
ประกาศที่ 30/2555 เรื่องการจัดเก็บเงินวางหลักประกัน
จัดทำเพิ่มยอดกู้ของสมาชิกตามคำยินยอมเพื่อชำระเงินวางหลักประกันเงินกู้ยืม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2555
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2555
ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555 ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.6
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
 	การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสก.)
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสก.)
ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี วันเดินทาง 17 –21 ต.ค. 55 และ 21 – 25 ต.ค. 55 ราคา 27,500 บาท(รวมค่ารถรับส่งสนามบินไปและกลับ)
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประชุมใหญ่วิสามัญ สสอค. และ สส.ชสอ.
ประชุมใหญ่วิสามัญ สสอค. และ สส.ชสอ.
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพเพชร จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2555 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ประสานงานทั่วประเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 55 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
รับโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รับโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ พร้อมกรรมการ ผู้ประสานงาน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมาลินี อินฉัตร ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในภาคเช้า และในภาคค่ำ นายธีระ วงศ์สมุทร รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปี ชสอ. และมอบโล่เกียรติคุณชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น แก่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555 ณ ห้องคอนเวนชั้น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านผลงานนวัตกรรมฯ
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านผลงานนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯร่วมแสดงความยินดี ในเวทีสัมมนา “การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555  (แก้ไขแล้ว)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555  (แก้ไขแล้ว)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (แก้ไขแล้ว)
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน
ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555 นายดำรง เฉยปัญญา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้การต้อนรับ สอ.พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 22 คน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยของสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ”
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ”
สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู้ความเป็นเลิศ” นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการสัมมนาหลักสูตร “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความเป็นเลิศ” ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 – 25 ส.ค. 55 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
สอ.ครูกำแพงเพชร สรจรพบเพื่อนสมาชิก
สอ.ครูกำแพงเพชร สรจรพบเพื่อนสมาชิก
สอ.ครูกำแพงเพชร สรจรพบเพื่อนสมาชิก เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯกลุ่มอ่างทอง พร้อมทั้งรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก ณ โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
เปิดโครงการอมรมผลงานวิชาการ
เปิดโครงการอมรมผลงานวิชาการ
เปิดโครงการอมรมผลงานวิชาการ นายสมยศ รอดพร้อม รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพซึ่งมีผลต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจที่ดีของสมาชิกและครอบครัวและให้การจัดทำผลงานทางวิชาการของสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. โดยประสานงานกับ สพป.กพ.เขต 1 เปิดรับสมัครสมาชิกอบรมและจัดหาวิทยากร ซึ่งได้รับเกรียติจาก ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และในการนี้นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ ได้รายงานและชี้แจงข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ในปัจจุบันให้สมาชิกได้ทราบ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2555 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
มอบหมายให้กรรมการประจำอำเภอ นำเงินไปมอบให้สมาชิกต่อไป และหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1. วันสอบ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
รายงานความคืบหน้าก่อสร้างหอประชุม สาขาคลองขลุง
รายงานความคืบหน้าก่อสร้างหอประชุม สาขาคลองขลุง
ตามที่ประชุทใหญ่สามัญประจำปี 2554 ได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างหอประชุมสหกรณ์ ที่สาขาคลองขลุงไว้บริการพี่น้องสมาชิกและชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึ่งก่อสร้างโดยห้างหุ้นจำกัดสามเพชร ปัจจุบันอยู๋ในระหว่างการก่อสร้างโดยทางห้างหุ้นส่วนฯขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามเหตุผลของ ครม. คณะกรรมการชุมที่ 54 จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างอีก 180 วัน โดยจะสิ้นสุมในวันที่ 25 ธ.ค. 2555
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
สัมมนาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ ประจำปี 2555
สัมมนาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ ประจำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาสามชิกสมัครเข้าใหม่ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2555 จำนวน 406 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งให้องค์ความรู้ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับจากสหกรณ์ฯ โดย นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 404 ] คน
ความคืบหน้าสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ความคืบหน้าสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ได้จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกโดยจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวจำนวน 57 ยูนิต อาคารพาณิชย์ จำนวน 15 ยูนิต สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อนำไปปลูกสร้างบ้าน และเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 คณะกรรมการตรวจงวดงาน นำโดย นายสมบัติ กาญจนะ ประธานคณะกรรมการตรวจงวกงาน ได้นำคณะกรรมการฯ ตรวจการก่อสร้างของโครงการ เพื่อจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน ณ ที่ทำการก่อสร้างของโครงการ
ผู้อ่าน [ 400 ] คน
ต้อนรับการศึกษาดูงาน
ต้อนรับการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพะเยา จำกัด จำนวน 5 คน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D)
โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D)
เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม O/D) และศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี พร้อมทั้งร่วมเสวนาคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ประสานงานประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการออมเพื่อสวัสดิการ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการออมเพื่อสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในรายที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ, ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บเงินออม โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาสะสม และเป็นการระดมเงินทุนส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เลื่อนการอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จากเดิม 4 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(สร.) 70 เท่า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(สร.) 70 เท่า
การให้เงินต้องไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3,500,000 บาท
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
คัดเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ
คัดเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ
คัเลือกนวัตกรรมแข่งขันระดับประเทศ นายสมพลตันตืสันติสม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2555 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัย์ในเขตภาคเหนือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน รวมทั้งร่วมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจีดการสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ เพื่อส่งไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน
ชสอ.มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียน นายสมพล ตันติสันติสม ประธานชมรมสหกรณ์ฯ/ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ/รองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมชาย คำใส และนายโอภาส จันโต กรรมการชุมนุมฯ มอบเงินสนับสุนนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2555 ของชุมนุมฯ ให้แก่ 11 โรงเรียน ในจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com