l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
 
ประมูลรถตู้สหกรณ์ฯ
ประมูลรถตู้สหกรณ์ฯ
ประมูลรถตู้โดยสารของสหกรณ์ฯ ราคาประมูลเริ่มต้น 350,000 บาท ประมูลได้ในราคา 382,000 บาท ณ ห้องประชุม สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่) 18 พ.ย. 55
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
 วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
ประกาศที่ 44 / 2555 เรื่อง ผลการสรรหาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
ประกาศที่ 44 / 2555 เรื่อง ผลการสรรหาการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประกาศที่43/ 2555 เรื่อง  ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 55
ประกาศที่43/ 2555 เรื่อง ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาขั้นแรกเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ลงคะแนนสรรหเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ขอเลื่อนวันประมูลขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขอเลื่อนวันประมูลขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมวันพฤหัสบดี ที่ 15 พ.ย. 55 เป็นวันอาทิตย์ 18 พ.ย. 55 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
นายอาคม ศกุนรักษ์ เลขานุการ สอ.ครูกำแพงเพชร ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกกลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี พร้อมทั้งชี้แจงข่าวความเคลื่อนไหวในปัจจุบันของสหกรณ์ฯให้สมาชิกได้รับทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 55 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยอดประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
วันสงกรานต์ 2556
วันสงกรานต์ 2556

ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ประกาศที่41/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี2556
ประกาศที่41/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี2556 เพื่อให้การสรรหาและเลือกตั้งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประกาศที่ 40/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศที่ 40/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อให้การสรรหาและเลือกตั้งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ประกาศที่36/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา
ประกาศที่36/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตสรรหา เพื่อให้การสรรหาดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ประกาศที่ 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการ ชุดที่ 55
ประกาศที่ 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการ ชุดที่ 55
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการ ชุดที่ 55 เพื่อให้การสรรหาและเลือกตั้งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ประกาศที่34/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ
ประกาศที่34/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการ กำหนดวัน เวลา ลงคะแนนสรรหาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม
นายดำรงค์ เฉยปัญญา รองประธานกรรมการ นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอารีย์ เมืองมีศรี อดีตรองผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพของสหกรณ์ และเงินจากสมาคมฌาปนกิจฯ ให้แก่ทายาท เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ณ วัดไตรภูมิ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556 เพื่อเลือกผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ประจำปี
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม (สส.ชสอ.)
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม (สส.ชสอ.)
ศูนย์ประสานงานสอ.ครู ก.พ.เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกสส.ชสอ.เพิ่มคนละ 1,000 บาท
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าแถว
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าแถว
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สอ.ครูกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าแถว เนื่องในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ปี 2555 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 หน่วยสรรหาที่ 1 - 7 เพื่อเป็นคณะประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2556
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สรุปรายงานกิจการประจำเดือน ณ วันที่  30  กันยายน  2555
สรุปรายงานกิจการประจำเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
จำนวนสมาชิก,เงินสด,เงินฝากธนาคาร,เงินกู้,ทุนเรือนหุ้นและอื่นๆ
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ
สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ
สอ.ครูกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และตอบแทนคุณประโยชน์ให้แก่สมาชิก พร้อมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่สมาชิกที่เข้าสู่วัยเกษียณอายุการทำงาน โดยท่าน พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงปาฐกถา “ธรรมในวัยเกษียณ” และนายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคระกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ และมติต่างๆ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการและของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ หอประชุมสอ.ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร
สอ.กำแพงเพชร ได้เปิดรับสมัครประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 8 -12 ต.ค. 55 เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถส่งใบสมัครได้ที่สอ.ครูกำแพงเพชร (ทั้งสองสาขา) พร้อมทั้งลงคะแนนสรรหาใน วันที่ 6 พ.ย. 55 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนที่ระบุไว้ในประกาศ
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์นอกภาคเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2555 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 ณ โรงแรมพาโนรามา จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประกาศที่ 28/2555 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศที่ 28/2555 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
กำหนดวันเปิด – ปิด การรับสมัคร วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.สถานที่รับสมัคร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ / สาขาคลอง
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ประกาศที่ 27/2555 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่  55
ประกาศที่ 27/2555 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
กำหนดวันเปิด - ปิด การรับสมัคร วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ / สาขาคลองขลุง
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่ก้อนทราย จิตรชอบค้า มารดาของนายธวิช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายของทางสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดใหม่จันทราราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
สหกรณ์ฯสัญจร
สหกรณ์ฯสัญจร
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ลงพื้นที่พบปะเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี พร้อมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆจากทางสมาชิก ซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com